Szukaj:Słowo(a): Gospodarka odpadami niebezpiecznymi

| A tak w ogóle to chodzi o to, z kim się skontaktować w sprawie
| usuwania termometrów rtęciowych, których nie należy wyrzucać do
| śmieci - w USA właśnie z "local sanitation department", a w Polsce
| kto się tym zajmuje?
Nikt,



Ktoś się jednak zajmuje, skoro niektóre przynajmniej gminy nakazują
mieszkańcom segregację śmieci, w tym osobne składowanie odpadów
niebezpiecznych typu rtęć.

Z sieci wynika, że śmieci wywożą Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
ale nie wiem, czy wszędzie?
Poza tym PGK to niezależna firma, a we władzach takiej gminy też ktoś musi
się zajmować odpadami - jakiś wydział ochrony środowiska?

Hania






| A tak w ogóle to chodzi o to, z kim się skontaktować w sprawie
| usuwania termometrów rtęciowych, których nie należy wyrzucać do
| śmieci - w USA właśnie z "local sanitation department", a w Polsce
| kto się tym zajmuje?
| Nikt,

Ktoś się jednak zajmuje, skoro niektóre przynajmniej gminy nakazują
mieszkańcom segregację śmieci, w tym osobne składowanie odpadów
niebezpiecznych typu rtęć.

Z sieci wynika, że śmieci wywożą Przesiębiorstwa Gospodarki Komunalnej,
ale nie wiem, czy wszędzie?
Poza tym PGK to niezależna firma, a we władzach takiej gminy też ktoś musi
się zajmować odpadami - jakiś wydział ochrony środowiska?

Hania



1. Gminy nakazuja, bo musza, takie sa przepisy unijne,
2. Skladowanie i wywoz to ja tez moge zrobic,
3. Utylizacja to juz w ogole inna bajka.

Ale na pocieszenie, to uwazam ze takie przepisy sa koniecznoscia zeby
spoleczenstwo sie przyzwyczajalo do segregacji i utylizacji. Sytuacja, kiedy
ludzie to robia a i tak wszystko trafia do jedna "kupe" jest lepsze niz
kiedy istnieja firmy a ludzie maja to i tak gdzies (takie firmy bankrutuja
bardzo, baaardzo szybko).

Nikodem

Witam!

Nie jestem autorem tego artykulu, wiec nie moge odpowiadac za jego tresc.
Sprawdzilem takze w tej ustawie i masz racje, ze nie mozna niczego takiego
tam znalezc.
Obowiazki w zakresie gospodarowania odpadami urzadzen elektronicznych i
elektrycznych ( odpady z urządzen RTV, sprzętu komputerowego, urządzenia
gospodarstwa domowego, telefony komorkowe itd. ) wynikaja z obowiazujacej
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z 2002 r. Nr 41, poz.
365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199, poz. 1671 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 78).
Scislych uregulowan w polskim prawodastwie na ten temat jeszcze nie ma, ale
w Unii Europejskiej w tym roku weszly w zycie dwie dyrektywy:
1) Directive on Waste from Electrical and Electronic Equipment - WEEE) -
dotyczy zasad powtórnego zagospodarowywania lub utylizacji odpadów
elektronicznych.

2) Directive on the Restriction of the use of certain Hazardous Substances
in electrical and electronic equipment - RoHS) dotyczy ograniczenia
stosowania niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektronicznym.

Pozdro

Vlad

| Od strony formalnej obowiazuja przepisy w zakresie ochrony srodowiska
| i gospodarowania odpadami (ustawa z dn. 11.05.2001), które po pierwsze
| nakazuja przedsiebiorcom przygotowac Plan Gospodarki Odpadami, po
| drugie przekazywac do utylizacji zepsute urzadzenia elektryczne i
| komputerowe, w tym równiez aparaty komórkowe.

Może coś więcej na ten temat, bo w ustawie (Dz. U. Nr 63, poz. 639) nie
udało mi się tego znaleźć.

--
Tomek



№ sprawy: 140/07
Nowogród Bobrzański, dnia 5 października 2007 r.

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania przetargowego na wykonanie usługi w zakresie czyszczenia 11 szt. zbiorników paliwowych.

Jednostka Wojskowa nr 3036 w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, iż od jednego z wykonaw-ców wpłynęły następujące zapytania:
1. Prosimy podać, jaką ilość odpadów ropopochodnych na każdy zbiornik wykonawca powinien wycenić w ofercie?
2. Czy w ofercie należy uwzględnić wymianę uszczelek włazowych?
3. Prosimy podać harmonogram udostępniania zbiorników (pojedynczo, parami, inny)?
4. Czy zamawiający wymaga czyszczenia zbiornika 3’000 m3 na całej powierzchni ścian oraz czyszczenia tegoż zbiornika z zewnątrz?
5. Zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. wykonawca robót jest wytwórca odpadów, a wytwórca od-padów musi uzyskać decyzję zatwierdzającą Program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Czy oferent musi po-siadać te uprawnienia w dniu składania oferty?

Zamawiający odpowiada:
Ad 1. Przewidywane ilości odpadów to: ze zbiornika 3’000 m3 – ok. 1’500 l; ze zbiorników 100 m3 – ok. 1’500 l łącznie.
Ad 2. Tak.
Ad 3. Wszystkie zbiorniki są dostępne jednocześnie.
Ad 4. Zbiornik należy wyczyścić wewnątrz do wysokości 2 metrów; zamawiający nie wymaga czyszczenia zewnątrz.
Ad 5. Zamawiający nie wymagał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, aby wykonawcy takie uprawnienia mieli dołączać do ofert.

DOWÓDCA
JEDNOSTKI WOJSKOWEJ NR 3036

(-) cz.p.o. ppłk Krzysztof BIALUK
dotyczy: protestu w postępowaniu przetargowym na wykonanie czyszczenia - odbiór i utylizację odpadów ropopochodnych ( nr sprawy: LOG/139/2007)

Informuję, że działając na podstawie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. Nr 164 poz.1163 z późn./ Zamawiający rozpatrzył Państwa protest (nr pisma S-3/3324) z dnia 04.05.2006r. i uwzględnił go.

Uzasadnienie: ze względu na to, iż Zamawiający zażądał od wykonawców dokumentu:"aktualnego pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie wytwarzania oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami i transportu odpadów niebezpiecznych o kodzie 16.07.08, wystawionego przez Prezydenta Wrocławia", natomiast zgodnie z wymogami ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. ( Dz. U. z 2007 Nr 39 poz.251) art. 17 - 19 Wykonawca powinien przedstawić opracowany program gospodarki odpadami zatwierdzony przez właściwy terytorialnie organ tj. wojewodę. Jednocześnie zamawiający wyznaczył zbyt krótki okres na składanie ofert, w związku z czym wykonawcy nie są w stanie przedstawić w dniu składania ofert zatwierdzonego programu gospodarowania odpadami.
Zgodnie z art.38 ust 5 cyt. ustawy zamawiający nie może wprowadzić zmian w zakresie żądanych dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Zmawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust 1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.cyt. ustawy, ponieważ postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Pouczenie:
Od niniejszego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
W grudniu 2007r we Wrocławiu została otwarta największa w Polsce sortownia odpadów komunalnych. Wartość inwestycji to blisko 27 mln zł. Jest ona w stanie przetworzyć 210 tys. ton odpadów komunalnych rocznie. Sortownia będzie obsługiwała Wrocław oraz kilka okolicznych gmin. Głównym inwestorem i właścicielem obiektu jest firma Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA.

Jej głównym celem jest odzysk czystych surowców wtórnych, a dodatkowo segregowanie odpadów problemowych i niebezpiecznych

Prezes zarządu WPO ALBA Piotr Przygoński zapewnił, że selektywna zbiórka odpadów nie zniknie. Potwierdził to wiceprezydent Wrocławia Wojciech Adamski, który dodał, że miasto będzie wspierało obydwie metody segregacji śmieci - bezpośrednio u mieszkańców i w sortowniach.
Firma WPO ALBA planuje dalsze inwestycje i rozbudowę sortowni. Jak zapowiedział Przygoński w przyszłym roku uruchomiona zostanie linia do produkcji paliw alternatywnych oraz instalacja segregująca gruz i odpady budowlane.

To pierwsza tego typu instalacja na terenie Wrocławia. Docelowo zatrudnienie znajdzie tu od 70 do 90 pracowników. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 27 mln zł. Część nakładów została sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło >>>
Kolejne osiągnięcia:

opracowanie i rozpoczęcie budowy powiatowego systemu utylizacji odpadów wspólnie z Gminami Powiatu Gnieźnieńskiego

• opracowano „Program ochrony środowiska” i „Plan gospodarki odpadami dla Powiatu Gnieźnieńskiego”, które wyznaczają nowe kierunki powiatu w zakresie ochrony środowiska na lata 2004-2013,
• zlikwidowano mogielnik, w którym składowano niebezpieczne odpady – wartość przedsięwzięcia 1.383.000 zł,
• pozyskano nieodpłatnie 220 pojemników do zbiórki szkła białego i kolorowego za kwotę 350.000 zł,
Każda szanująca się firma ma podpisaną umowę z odbiorca, który odbiera odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. W firmach zajmują się tym specjaliści od BHP i gospodarki odpadami.

Od nas "minetory" i inną zużytą elektronikę odbiera firma EKo Top z Rzeszowa.
http://eko-top.com/
Niestety, cały szum wokół toreb foliowych moim zdaniem ma jedynie za zadanie uśpić czujność opinii publicznej i uspokoić sumienia. Współcześnie w ochronie środowiska nadprodukcja odpadów stałych ( a tym bardziej biologicznie neutralnych foliówek) nie jest nawet w pierwszej dziesiątce problemów. Jeśli już martwimy się odpadem stałym, to martwmy się śmieciami skażonymi pierwiastkami niebezpiecznymi bądź rozkładającymi się na szkodliwe składniki - czy na przykład ktoś z was wie, że spalanie PCV uwalnia ogromne ilości dioksyn, których toksyczne działanie mogliśmy obserwować niedawno niemal naocznie?

Obecnie na pierwszym miejscu stawia się emisję gazów cieplarnianych (i jak to słusznie ujął pewien wykładowca "jeśli nie zatrzymamy globalnego ocieplenia inne działania na rzecz ochrony przyrody nie mają sensu, bo nie będzie czego chronić"), kolejne problemy to złe gospodarowanie przestrzenią, zanieczyszczenie wód i powietrza, erozja gleb, eutrofizacja wód, nieekosystemowe podejście do ochrony gatunkowej czy konsumpcyjny model życia sprawiający, iż zużywamy znacznie więcej wszystkiego niż to jest naprawdę konieczne. W całej litanii mrożących krew w żyłach zagrożeń foliówki leżące tu i tam są niewinnym pikusiem.

Oczywiście każda akcja poprawiająca sytuację jest dobra, ale pojawia się jedno ale w postaci podejścia wielu ludzi. Uspokoiwszy swoje sumienie przyniesieniem zakupów do domu w torbie papierowej zamiast foliowej Kowalski uzna, że swój obowiązek wobec Matki Natury już spełnił i pojedzie do przyjaciół samochodem zamiast tramwajem.
Ja też myślę, że chodzi o program gospodarki odpadami, trzeba go złożyć do starostwa jeżeli wytwarzacie więcej niż 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych (art.17 Ustawy o odpadach) mam coś takiego ale może ci to służyć tylko jako wzór bo w każdym zakładzie inne odpady są produkowne. Potwierdź czy chodzi o program i podaj branżę.
Czyściwo powinno być przechowywane w pojemnikach zabezpieczających przed przedostaniem się czynników niebezpiecznych do środowiska, ortaz spełniające wymogi ppoż. Nie wolno skałdować w pobliżu źródła ciepła (w brzmieniu przepisów ppoż). Czyste czyściwo nie powinno być składowane razem z zanieczyszczonym.
Jeżeli jest wytwarzane (jako szkodliwe - smary itp) w ilości większej niż 100 kg w skali roku należy opracować program gospodarki odpadami zatwierdzony w starostwie powiatowym lub stosownym urzędzie miasta (wydział ochrony środowiska). Procedura trwa do 1/2 roku.
Miłego.
Ps. Możesz składować na warsztacie w pojemniku na śmieci o poj. 100l.
Artykuł w Rzeczpospolitej:
http://www.rp.pl/artykul/...ci_do_lasu.html

Końcowy fragment:

Czy o to chodziło

"Pytanie, czy autorom ustawy i wprowadzonych zmian o to chodziło? Jeśli tak, to skutek dla gospodarki odpadami może być wręcz zabójczy.

Wystarczy podać przykład niesortowanych odpadów komunalnych, w stosunku do których ostatnio bardzo dyskutowane były znaczące podwyżki opłat z tytułu ich składowania. W klasyfikacji użytej w analizowanych przepisach są to odpady inne niż niebezpieczne i obojętne, a więc od 15 sierpnia przestają obowiązywać opłaty z tytułu ich składowania. Złożenie takich odpadów w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym (a więc w przysłowiowym już lesie) nie pozwoli na wyegzekwowanie opłaty podwyższonej, a składowanie z naruszeniem warunków decyzji zatwierdzającej instrukcję eksploatacji składowiska – administracyjnej kary pieniężnej. W 2012 r. sytuacja się „poprawi”, już będą obowiązywały opłaty podwyższone i administracyjne kary pieniężne, natomiast opłaty z tytułu składowania nadal nie."
pomału ludziska
jeśli ilości są niewielkie nie potrzeba żadnych zezwoleń wystarczy na koniec zrobi tylko zgłoesznie
przy większych ilościach potrzebne są pozwolenia na wprowadzanie i kozystanie ze środowiska
jeśli ich nie macie trzeba wykona operaty po czym złoży wniosek do urzedu
a cała gospodarka odpadami to zaledwie dwie strony (forma tabelaryczna)
do obowiązków należy prowadzenie rejestru odpadów jak i karty przekazania odpadów (oprócz odpadów komunalnych) szczególnie niebezpiecznych ( świetlówki, baterie itp)
w razie pytań pisz
pozdrawiam
Witam
mam takie pytanie może mniej związane z bhp a bardziej z ochroną środowiska
dzisiaj sprzeczałem sie z szefową na temat programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
chodziło o to czy nasza firma mając pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi jeszcze opracować plan gospodarki odpadami niebezpieczymi.
czy ktos ma moze jakies doswiadczenia w tej kwestii i moze mi odpowiedziec na to pytanie ??

pozdrawiam i dziekuje
Każdy podmiot (za wyjątkiem zwolnień zawartych w Prawie ochrony środowiska, ustawie o odpadach i Prawie wodnym) jest zobowiązany posiadać:
 pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub zgłoszenie instalacji emitującej substancje do powietrza
 pozwolenie wodnoprawne na pobór wód powierzchniowych lub podziemnych
 pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi
 pozwolenie na wytwarzanie odpadów lub decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz/lub potwierdzenie przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
(przepisów tego akapitu nie stosuje się do odpadów komunalnych)
 lub pozwolenie zintegrowane (obejmujące powyższe zezwolenia)
Witam
mam takie pytanie może mniej związane z bhp a bardziej z ochroną środowiska
dzisiaj sprzeczałem sie z szefową na temat programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi i pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
chodziło o to czy nasza firma mając pozwolenie na wytwarzanie odpadów musi jeszcze opracować plan gospodarki odpadami niebezpieczymi.
czy ktos ma moze jakies doswiadczenia w tej kwestii i moze mi odpowiedziec na to pytanie ??

pozdrawiam i dziekuje



jesli masz pozwolenie, to na pewno był wniosek...we wniosku ustalono sposób postępowania z wytwarzanymi odpadami i te ustalenia czyli sposób postępowania z odpadami powinien znajdować sie w pozwoleniu
Uzuskując decyzję zezwalającą na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych pow. 1tony/ rok musisz opracowac program gospodarki odpadami. Pszesz mniej więcej tak
" ... prosimy o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 62, poz. 628) ze zmianami, Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ((Dz.U.2001.62.627 z dnia 20 czerwca 2001 r.) ze zmianami i Rozp. Min. Środowiska z dnia 27 września 2001 Dz.U. 112 poz.1206 w oparciu o poniższy program gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne na okres ....."
W okolicach 168 paragrafu Prawa Oćhr środ masz wytyczne co taki program powinien zawierać.
Kolego pisząc taki plan musisz wszystkie trzy hasła potraktować jak fragment umowy współpracy.
Zapisy dotyczące współpracy dotyczącej BHP znajdziesz bez problemu.
Dopisz jeszcze tematykę ochrony środowiska, a w niej koniecznie:
1. Kto i w jaki sposób odpowiada i postepuje z odpadami (stałe płynne) z podziałem na niebezpieczne i inne niż niebezpieczne - gospodarka odpadami.
2. Opisanie wspólnej procedury postepowania w sytucjach awaryjnych ( np co zrobić jeżeli ktoś komuś wjedzie wózkiem widłowym w zbiornik z paliwem.
Jeżeli chodzi o zdrowie to też kto i na jakich zasadach odpowiada za warunki szkodliwe podczas pracy oraz procedura na wypadek nieszczęśliwego wypadku tudzież pożaru.
Daj materiały to napiszę nawet na jutro, jest tylko kwestia merytoryczno0-finansowa...
Wszystkie instrukcjie BHP powinny być ogólnodostępne i dlaczego tylko 4?
Jest ich sporawo. Do głowy przychodzi mi na razie:
Bezpieczeństwa obsługi urządzenia
Stanowiskowa
Postępowania w sytuacjach awaryjnych
Procesu technologicznego
Bezpieczeństwa pożarowego
Udzielania pomocy przedmedycznej
Organizacji i metod prac szczególnie niebezpiecznych
Instrukcja gospodarki środkami chemicznymi
Postępowania z odpadami niebezpiecznymi
Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami
2007-10-23

12 października 2007 r., odbyła się konferencja prasowa podczas której przedstawiono „Listę projektów kluczowych - projekty z zakresu środowiska”. W wykazie tym znalazło się w sumie 397 inwestycji z zakresu środowiska w tym projekt dotyczacy budowy Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami realizowany przez Celowy Związek Gmin R-XXI.

Celem przedsięwzięcia jest stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadowej, obejmującego selektywne gromadzenie, sortowanie, odzysk surowców wtórnych, kompostowanie odpadów organicznych, selekcję odpadów niebezpiecznych, składowanie balastu. Przedsięwzięcie zgodne jest z wytycznymi KPGO, tym samym ma charakter strategiczny. Zgodny jest z celami SRK, NSRO oraz POIiŚ w zakresie zapewnienia i rozwoju infrastruktury ochrony środowiska, a jego skala oddziaływania jest ponadregionalna.

[ Dodano: Pią Paź 26, 2007 10:49 pm ]
Hej!
Jeśli chodzi o makulaturę to zgodnie z prawem powinny być wystawione pojemniki do zbiórki papieru białego, prasy kolorowej i kartonu. Jeśli chodzi o baterie to powinny być wystawione pojemniki w punktach ich sprzedaży. Mają je niektóre zakłady fotograficzne ale nie wiem czy akurat te w Krotoszynie. Może warto po prostu isc i zapytac. Pod zadnym pozorem nie należy wyrzucać baterii do pojemika na śmieci gdyż należą one do odpadów niebezpiecznych. Być może baterie należałoby oddać w to samo miejsce gdzie oddaje się zużyte akumulatory samochodowe. Jednak gdzie jest to miejsce nie wiem . O wszystkim tym powinien informować Plan Gospodarki Odpadami (do ściągnięcia ze strony www.krotoszyn.pl ). Przyjemnej lektury!
Pozdrawiam
Rada Miasta Olsztyn Uchwa?? Nr LVIII/773/06 z dnia 29 marca 2006 roku w rozdziale IV § 17 zapisem o tre?ci: „Odpady komunalne, wielkogabarytowe, budowlane odbierane od w?a?cicieli nieruchomo?ci przez podmioty uprawnione podlegaj? unieszkodliwianiu na sk?adowisku odpadów innych ni? niebezpieczne i oboj?tne we wsi ??gajny, na terenie Gminy Barczewo, do czasu jego funkcjonowania. Po zamkni?ciu sk?adowiska w ??gajnach odpady przez podmioty uprawnione b?d? przekazywane do Zak?adu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. przy ul. Lubelskiej 43 D do czasu uruchomienia Zak?adu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Olsztyna” wprowadzi?a praktyki monopolistyczne – monopol ZGOK w gospodarowaniu odpadami komunalnymi.

co wy na tak? tez? ??
[quote="admin"]Jednym z tematów poruszanym na Społecznym Forum Konsultacyjnym jest WYPRACOWANIE NOWOCZESNEGO, ZGODNEGO Z PRAWEM UNIJNYM SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W KRAKOWIE.
Zapraszamy do dyskusji![/quote]
Witam. Chętnie podyskutuję.
Po co organizowana jest debata związana z odpadami, skoro Pan wiceprezydent Starowicz w programie telewizyjnym "Bez krawata" w ostatnią sobotę jeszcze raz zapewnił, że Kraków wybuduje spalarnię? Dlaczego nie możemy wzorować się na nowoczesnych technologiach wprowadzanych w innych krajach? Dlaczego w Dreźnie może być rozbudowana segregacja odpadów i utylizacja resztek w nieszkodliwy sposób dla środowiska - bez spalarni, a u nas w zabytkowym Krakowie ma wprowadzać się przestarzałe technologie spalania ( piec rusztowy zamiast plazmowego ) dające niebezpieczne dla środowiska i dużo droższe w składowaniu efekty?
Cyt. "Nie są to plany, które wymyśliłem teraz na potrzeby tego wątku. To są działania, które są już przyjęte do realizacji. Skoro to już są pewne działania to są oparte na jakiś celach a z zasady przyjmuje się, że wytycza się cele realne i kwantyfikowalne. A w tych wszystkich wypowiedziach brak konkretów... chyba, że konkretem jest uogólnianie jakiś wspomnianych tam działań, których tak naprawdę nikt nie potrafi zweryfikować.

Tak na marginesie - Podoba mi się używanie pojęcia zrównoważonego rozwoju. Myślę, że pojęcie to jest w pełni zrozumiałe i stosowane w naszej gminie (?!)
Bo na zrównoważony rozwój składają się: ochrona środowiska i racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi (m. in. ograniczanie zanieczyszczenia środowiska, ochrona zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt i roślin etc.), wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział korzyści z niego wynikających oraz rozwój społeczny (m. in. walka z ubóstwem, dostęp do edukacji, ochrony zdrowia). Fajnie, że ochrona środowiska jest "mocną stroną" Rydułtów ("Zielony Śląsk" i czyniona przez nie go utylizacja w glebie odpadów niebezpiecznych...)
Cd. Jeszcze jedna sprawa na gorąco. Odnieśliśmy nieodparte wrażenie,że wszyscy orędownicy rozbudowy Zakładu, chcą nas mieszkańców, wbrew naszej woli "uszczęśliwić". Forsując pogląd, że nowy zakład będzie miał "zbawczy wpływ" na środowisko w Bedoniu. Tezy, że jak powstanie nowy zakład to nie będzie: śmierdzieć, hałas będzie mniejszy, czyli nie będzie słychać "krzyku zarzynanych zwierząt", będą kurtyny antyodorowe, wszystko będzie cacy. itp. Natomiast my, okoliczni mieszkańcy, będziemy mieli swój wymarzony eden-raj, którego wszyscy będą nam zazdrościć. Tylko my "głąby kapuściane" ( przyp. mój) nie rozumiemy, tych jedynie słusznych, wspaniałomyślnych intencji. Mało tego, nie akceptujemy ich i mamy czelność mówić, że nie chcemy mieszkać w tym "wyimaginowanym raju". Nasze stanowisko jest następujące: jak ma być tak dobrze, to lepiej niech zostanie tak jest. Z pełną świadomością przyjmujemy konieczność istnienia Zakładu, jednak bez zgody jego powiększenie o nowe oddziały.Podejmowane inwestycje winny skupić się jedynie na inwestycjach w infrastrukturę techniczną i służących poprawie gospodarki ściekami i odpadami niebezpiecznymi.
Ewentualne zapytania i sugestie mogą Państwo kierować także na pocztę elektroniczną: bedon2007@wp.pl
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z artykułem red. A. Chomickiej p.t. " Odszkodowanie za zmianę planu" zamieszczonego we wczorajszym wydaniu Dziennika Łódzkiego w Dodatku Nieruchomości-Gratka str. 3.
Prosimy Administratora lub Moderatora o umieszczenia linku do tej publikacji. Zawarte w artykule treści polecam szczególnie włodarzom naszej gminy w aspekcie prowadzonych prac urbanistycznych nad projektem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego w Bedoniu ukierunkowanych na rozbudowę Zakładów Mięsnych " Zbyszko".
Komunikat:
Grupa Protestacyjna Bedoń 2007 podjęła inicjatywę zorganizowania spotkania mieszkańców trzech bedońskich sołectw na którym zaprezentowane zostaną materiały i dokumenty świadczące o niewłaściwej gospodarce ściekami i odpadami niebezpiecznymi i permanentnym łamaniu prawa przez Zakłady Mięsne "Zbyszko" w Bedoniu. O miejscu i terminie spotkania poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Witam. Kilka słów wyjaśnienia w kwestii Gminnego Planu Gospodarki Odpadami i zredagowanego w oparciu o niego- Regulaminu utrzymania czystości i porządku . Odnosiłem się do tego problemu już wcześniej na forum, stwierdzając, że pewnego dnia, dokument został usunięty ze strony internetowej Gminy. Wyrażałem wtedy sugestię,że fakt usunięcia spowodowany był zapisem określającym Zakłady Mięsne "Zbyszko" w Bedoniu , jako "Największego producenta odpadów niebezpiecznych w gminie Andrespol" Jeśli kogoś szczególnie interesuje ten dokument, informuję, że jestem w posiadaniu kopii, którą mogę udostępnić. O ile wcześniej nie wróci na stronę , o co prosimy szanownych decydentów.
Program Konkurencyjność - Działanie 2.4
2004-03-04

Działanie 2.4: Wsparcie dla inwestycji w zakresie dostosowania przedsiębiorstw do wymogów ochrony środowiska, w następujących dziedzinach:

gospodarka wodno-ściekowa
ochrona powietrza
gospodarka odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi
inwestycje konieczne do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, w tym związane z wykorzystaniem Najlepszych Dostępnych Technik (BAT – Best Available Techniques).
Instytucja wdrażająca i miejsce składania wniosków:
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3a
02-673 Warszawa
tel.: (0-22) 849 00 79

a ty gościu gdzie złożyłeś
a jeśli nie wykażesz 100% finansowania nie dostaniesz pozytywnej opinii i dofinansowania
głodne kawałki walisz gościu
2009-03-05

Gospodarka odpadami 2009-2011

Po wprowadzeniu poprawek Rada Miejska przyjęła Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta Łodzi – PGO-Łódź, który określa cele i kierunki działań do 2011 z perspektywą na lata 2012-2020. Pierwszy plan gospodarki odpadami został przyjęty w 2004 roku, a zgodnie z prawem musi on być aktualizowany nie rzadziej niż co cztery lata.

W nowym dokumencie cele zostały zaktualizowane zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Cel podstawowy w łódzkiej gospodarce odpadami na najbliższe lata to zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowiska,dzięki wdrożeniu nowoczesnych technologii ich odzysku. Niezwykle ważne jest również zwiększenie ilości odpadów zbieranych selektywnie (zwłaszcza wielkogabarytowych i niebezpiecznych) oraz zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk. Do najważniejszych planowanych inwestycji należy budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych.

Projekt przyjęto po wykreśleniu punktu o zorganizowaniu lokalnego referendum w celu zapewnienia miastu przejęcia na własność śmieci produkowanych w Łodzi. Radnych nie przekonał argument, iż takie rozwiązanie ułatwiłoby skuteczną zbiórkę i selekcję odpadów. Według radnych miasto stałoby się wówczas monopolistą na rynku wywózki odpadów, co nie byłoby korzystne dla łodzian. (AnK)

ŹRÓDŁO: www.uml.lodz.pl
nasz powiat jak i kazdy jeden ma opracowany plan gospodarki odpadami taki tez plan znajduje sie na stronie naszego powiatu( www.powiatwalecki.pl) coz tam sie dowiedzialem przytocze kilka tylko punktów z bardzo obszernego opracowania:
"W perspektywie długoterminowej na lata 2008-2015 przyjęto następujące rozwiązanie systemu gospodarki odpadami dla Powiatu Wałeckiego, uwzględniające inicjatywę Starostw Powiatowych w Drawsku Pomorskim i Wałczu w sprawie możliwości wspólnego zagospodarowania odpadów komunalnych. Poniższa koncepcja gospodarki odpadami została oparta na analizie kosztów transportu odpadów dla planowanych lokalizacji Regionalnego Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych wykonanej w firmie „FORD” Sp. z o.o. z Poznania, opracowującej Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Drawskiego.
Do analizy przyjęto dwie możliwe lokalizacje tego Zakładu na istniejących składowiskach oraz terenach rezerwowych, to jest w:
Mielenku Drawskim
Mirosławcu

System gospodarki odpadami dla powiatu wałeckiego w perspektywie długoterminowej obejmuje:
Budowę Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów (R.Z.U.O.) w Mirosławcu na terenach istniejącego składowiska, który będzie świadczył usługi dla co najmniej dwóch powiatów. W Zakładzie tym zorganizowany zostanie Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych dla gminy Mirosławiec oraz Punkt Zbierania Zwierząt Padłych i Odpadów Poubojowych (P.Z.Z.P.O.P) dla całego powiatu wałeckiego."

super perspektywa za niedlugo jak nic sie nie zmieni w tym planie smieci beda do nas wwozone ze Zlocienca, Czaplinka, Walcza, Drawska pom. Staniemy sie drugim Smilowem i nici z turystyki i czystosci
Aktualnosci: Przygotowania do sesji
Rozpoczyna się tydzień posiedzeń komisji wchodzących w skład Rady Miejskiej w Mirosławcu. Jako pierwsza będzie miała posiedzenie Komisja Rewizyjna (16.11.07r. godz.9.00), następnie Komisja Gospodarki i Budżetu (19.11.07r. godz. 10.00), ostatnim „etapem” prac będzie posiedzenie Komisji Polityki Społecznej (20.11.07r. godz. 9.00). Przedmiotem obrad m.in. będą:
*Kontrola składowiska śmieci pod względem składowania odpadów niebezpiecznych dla środowiska,
*Omówienie działalności Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Jutrzenka”,
* Omówienie Planu Rozwoju Lokalnego,
* Zaopiniowanie projektów uchwał na posiedzenie sesji, która odbędzie się 26.11.2007r. o godz.10.00.


Tylko jestem ciekawy czy napiszą tez o konkretnych decyzjach jakie zapadną w tych komisjach...

W Polsce jest obecnie tylko jedno składowisko przystosowane do odbioru
odpadów zawierających azbest. Znajduje się ono w gminie Trzemeszno (woj.
wielkopolskie), a jego właścicielem jest Przedsiębiorstwo
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Izopol SA w Trzemesznie (ul. Gnieźnieńska
4, tel.(0 52) 315 43 30; 315 43 31, fax (0 52) 315 60 17.



Nie do końca jest to zgodne z faktami.

1. Składowisko przedsiębiorstwa "IZOPOL" S.A. w Trzemesznie.
2. Składowisko Elektrowni Bełchatów dla potrzeb własnych energetyki.
    W Zgierzu znajduje się składowisko przedsiębiorstwa "Eko-Boruta"
3. Składowisko odpadów przemysłowych w Godzikowicach koło Oławy
4. Składowisko przedsiębiorstwa EKOMAR w Marianowie koło Szczecina
5. Składowisko odpadów komunalnych w Chruściku koło Gorzowa Wielkopolskiego
6. Składowisko Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w
Świetochłowicach
7. Składowisko odpadów w Gdańsku-Szadółkach.

Łącznie na koniec 2001 roku funkcjonowało 8 składowisk odpadów
azbestowo-cementowych
o różnej pojemności składowania.

Składowisko w Trzemesznie jest największe i profesjonalnie przygotowane do
składowania
odpadów niebezpiecznych zawierających azbest, odpowiada też europejskim
wymaganiom
dotyczącym zabezpieczenia środowiska.
Nie mniej jednak wszystkie składowiska zostały skontrolowane przez Głównego
Inspektora
Ochrony Środowiska i zakwalifikowane jako składowiska legalne.
Z moich informacji wynika, że takie składowisko znajduje się jeszcze w
Knurowie (koło Gliwic)
oraz w Dąbrowie Górniczej (chociaż tego nie jestem pewien).

A co do dachu, to najrozsądniejszym wyjściem jest ewentualne zabezpieczenie
go powłoką
malarską (istnieją odpowiednie preparaty) i pozostawienie w spokoju.
Zakopywanie tego byle gdzie pod ziemią jest delikatnie mówiąc, wyjątkowo
krótkowzrocznym
posunięciem. Pomysłu nie będę gratulował.



| Dobra, z innej beczki.

| Czy ktos tutaj skladal staroscie informacje o ktorej mowa w art. 17
| ustawy o odpadach, po to zeby uniknac podwyzszonych oplat za
| korzystanie ze srodowiska? Bo z tego co mi wychodzi to kazda
| jednoosobowa firemka ktora ma komputer jest potencjalnym wytworca
| odpadow niebezpiecznych w ilosci do 100kg rocznie i powinna zlozyc
| taka informacje.

A jak to policzyłeś, że tak z ciekawości spytam.



Tzn? Nic nie trzeba liczyc. Masz ustawe o odpadach, a w niej:

Art. 17.
1. Wytwórca odpadów jest obowiązany do:
1) uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
niebezpiecznymi,
jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne w ilości powyżej 0,1 Mg
rocznie,
2) przedłożenia informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania
wytworzonymi odpadami, jeżeli wytwarza odpady niebezpieczne
w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie odpadów innych
niż
niebezpieczne.

Zwracam uwage na: "odpady niebezpieczne w ilości do 0,1 Mg rocznie" -
tutaj wystarczy jedna wyczerpana
bateria-paluszek do klawiatury bezprzewodowej, jedna "przepalona"
świetlówka, stary monitor etc.
W praktyce dotyczy to chyba kazdego z nas.
Konsekwencje niezlozenia tej informacji sa takie, ze powinnismy
naliczac oplaty podwyzszone za kazda dobe
posiadania takiego smiecia, a w przypadku oddania nieuprawnionemu
podmiotowi wychodzi mi na to,
ze te oplaty powinnismy nalicac dozywotnio :)

| Nie mowiac o tym ze czytajac przepisy doslownie jesli sie wyrzuci taki
| zuzyty toner czy tusz do smieci to te podwyzszone oplaty sa wieczne -
| placisz za kazda dobe skladowania poza uprawnionym skladowiskiem a
| przeciez smieci juz wywiezione :)

Zgaduję, że sytuacja jest podobna jak w przypadku konieczności
zgłaszania kont PayPal-a do NBP.

Ktoś sobie coś tam kiedyś wymyślił, co może i nawet przez chwilę miało sens.

Tyle tylko, że zmieniły się warunki brzegowe i nagle na stosowne
przepisy "załapały" się setki tysięcy podmiotów.

I gdyby owe podmioty zastosowały włoski strajk i zaczęły składać
stosowne deklaracje to byłby koniec ...



To sa *niby* transpozycje/implementacje dyrektyw UE, ale jak znam
zycie
nieudolne i "przerestrykcyjnione" :)


        A kiedyś znacjonalizowano całą gospodarkę...

        Jeżeli porównujesz czasy komuny z dziś to może, dla ustalenia uwagi,
policzmy ile było od 89 wyborów, w których frekwencja nie wynosiła 99,9% i nie
wybrano Przewodniej Siły.



Z podliczaniem wyborow udaj sie do grup news://pl.soc.polityka
news://pl.soc.polityka.wybory lub news://soc.culture.polish tam ten temat
bardziej pasuje.

 KKPrócz aut osobowych, autostrada tranzytowa zachód-wschód przez Ursynow
 KKbędzie się m.in. przetaczał transport TIR chemikaliów i odpadów z Europy
 KKzachodniej. Czy widzialeś co sie dzieje w okolicy autostrady gdy wylewa
 KKsię np. chlor z rozbitej cysterny?

        A teraz jeżdżą Łazienkowską i, mi bliską bo tam pracuję, Górczewską.
Ulicami miasta.



Z tego wniosek, ze ruch tranzytowy ladunkow niebezpiecznych nie jest
kierowany
poza miasto. Widocznie komus zależy aby jezdził Górczewską i
Tr.Łazienkowską
a później przez Ursynów.

 KKJak sobie wyobrażasz w podobnej sytuacji ewakuacje i usuwanie skażen
 KKchemicznych okolic ulicy Płaskowickiej na Ursynowie o gęstej, wielo-
 KKpiętrowej zabudowie? O tym gazety nie piszą. Temat tabu?

        A jak wyobrażasz sobie ewakuację Górczewskiej?



Nie wyobrażam sobie. Skoro tak jest jak piszesz to dowód, że nikomu nie
zależy na tym aby cos tutaj zmieniać. Komuna ustaliła, że autostrada ma
być przez miasto i nikt już nie jest w stanie tego zmienić. Akt
bezsilności.
Czy nadal nikt nie myśli o obwodnicy na miarę XXI wieku dla Warszawy i
innych duzych miast?

W dniu 28.02.2006 dokonano nastepujących zmian działalności
Rozpoczeto działalność 45 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE

Cóż rodzinka Wachów ma głowę do robienia kasy - dzięki rozpoczęciu nowej działalności jak wyżej firma "El-In" nie będzie burzyć kiosków Ruchu na PKP, ale np. usuwać azbest.
AZBEST to również domena działalności spółki "El-In". W artykule "Skierniewicki brat prezesa PKP wygrywa przetargi na kolei" z dnia 21.11.2008 r. jest napisane m.in. "- Jesteśmy jedną z niewielu firm na rynku z uprawnieniami do rozbiórki materiałów niebezpiecznych, jak azbest, dlatego często prowadzimy na kolei roboty rozbiórkowe. Startujemy w przetargach, umożliwia nam to prawo - wyjaśnia Jan Wach. I nie widzi nic niestosownego w wykonywaniu prac na rzecz PKP dowodzonych przez Andrzeja Wacha." Źródło: http://skierniewice.naszemiasto.pl/wydarzenia/925431.html

Mogę wszystkich na tym forum poinformować o kolejnym extra biznesie na PLK S.A., że - cytuję: "W ramach gospodarki odpadami i innych prowadzonych działań w zakresie ochrony środowiska Biuro Funduszy i Ochrony Środowiska przy udziale podległych jednostek organizacyjnych podjęło starania mające na celu wyeliminowanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach zarządzanych przez PKP PLK S.A.. Z zebranych informacji, na podstawie przeprowadzonych przeglądów w roku 2005, stworzono bazę danych dotyczących obiektów zawierających wyroby azbestowe dla całej Spółki. Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że na stanie PLK S.A. znajduje się 582 obiekty, z czego 153 wymagają bezzwłocznej wymiany lub naprawy. Szacowany koszt realizacji całego programu do roku 2030 wynosi ok. 10 ml. zł."
Źródło: http://www.plk-sa.pl/ochrona-srodowiska/dzialalnosc-eksploatacyjna/gospodarka-odpadami.html
Ile z tej kasy wzięło "El-In" wiadomo z "wygranych" przetargów, a ile weźmie - przekonamy się niebawem.
W dniu 10 maja br. Urząd Miejski w Nysie organizuje zbiórkę odpadów niebezpiecznych. W poniżej wymienionych miejscach ustawione będę pojemniki przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Ekom, do których można będzie wyrzucać niebezpieczne odpady.
Ten temat już się pojawiał na forum (m.in. w poście Michała Młyńczaka TUTAJ). Poniżej cytuję artykuł z serwisu gazeta.pl:

Miasto zmusza do selekcji odpadów
Marek Szempliński 2007-01-01
Domy jednorodzinne obstawione kubłami na różne rodzaje śmieci? Wszędobylscy kontrolerzy, czyhający na nasze błędy w sortowaniu odpadków? Na szczęście ekologiczny diabeł nie jest taki straszny. Za to kosztowny.
16 marca zacznie obowiązywać nowa uchwała rady miejskiej, regulująca zasady utrzymania czystości i porządku w mieście i nakazująca selekcjonowanie odpadów. Uchwała wymienia siedem rodzajów odpadów: tworzywa sztuczne mają trafiać do żółtych kontenerów, szkło kolorowe - do zielonych, zwykłe - do białych, makulatura - do niebieskich, odpady ulegające biodegradacji - do brązowych, a pozostałe - do czarnych. Na odpadki niebezpieczne dla środowiska przeznaczony będzie czerwony pojemnik.

Problem w tym, że cały komplet pojemników - każdy co najmniej 100-litrowy - zająłby całą posesję. A za nieprzestrzeganie regulaminu utrzymania czystości i porządku Zarząd Gospodarki Odpadami może wlepić mandat.

Wiesława Krawiec z ZGO uspokaja jednak: - Jeśli śmieci odbiera firma, która następnie odstawia je do sortowni odpadów, wystarczy podzielić je na dwie grupy: pochodzenia organicznego i pozostałe. W domu jednorodzinnym zamiast różnokolorowych pojemników wystarczy dotychczasowy kubeł i dodatkowy, specjalnie oznaczony worek.

Choć więc obowiązek szczegółowego sortowania śmieci ominie właścicieli domów, zawsze będą mogli spodziewać się kontroli z ZGO - dlatego muszą trzymać w domu umowę z firmą odbierającą śmieci.

Śmieci będą segregowane m.in. w największej w Polsce sortowni, którą przy ul. Szczecińskiej buduje WPO Alba. - Naszym klientom wystarczą kubły, które mają w tej chwili. Na odpadki organiczne dostarczymy specjalne worki - zapewnia wicedyrektor WPO Zenon Parosa. - Będzie się z tym wiązała stopniowa podwyżka opłat za wywóz śmieci. Przewidujemy, że do 2009 roku odbiór odpadów podrożeje dwukrotnie." (źródło)
No nie tak wszystko. Podałaś mało danych.
Najważniejsze: zgłoszenie gospodarki odpadami UM, umowy na utylizację odpadów w tym niebezpiecznych.
Sprawozdania i ewentualne opłaty do Urzędu Marszałkowskiego.
Ala rób lepiej bhp
Dla osób zajmujących sie Ochroną środowiska:
DZIENNIK USTAW
Nr 30 z dnia 24 lutego 2006
OCHRONA ŚRODOWISKA
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 stycznia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej Poz. 208
Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 marca 2006 r.
Omówienie: Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie, uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii.
W nowym rozporządzeniu zmieniono załącznik, w którym określono rodzaje i ilość substancji, które decydują o zakwalifikowaniu zakładu do określonej kategorii ryzyka.
Każdy, kto zamierza prowadzić lub prowadzi zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku, jest obowiązany do zapewnienia, aby zakład ten był zaprojektowany, wykonany, prowadzony i likwidowany w sposób zapobiegający awariom przemysłowym i ograniczający ich skutki dla ludzi oraz środowiska.
ODPADY
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Poz. 213; Wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 11 marca 2006 r.
Omówienie: Określone zostały takie dokumenty stosowane przez wszystkie podmioty gospodarujące odpadami, jak: wzór karty ewidencji odpadów, wzór karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych, wzór karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wzór karty przekazania odpadów
Szkodliwy dla zdrowia azbest ma być usunięty z terenu Polski do 2032 roku. Szacowany koszt tej operacji - to 48 mld zł - poinformował Grzegorz Chocian, prezes firmy Ekoton, zajmującej się taką działalnością.

W 2002 roku Rada Ministrów przyjęła Program usuwania azbestu z Polski. Szacuje w nim, że w naszym kraju znajduje się ok. 15,6 mln ton azbestu. Był on stosowany głównie jako materiał budowlany, przede wszystkim do krycia dachów (w postaci eternitu). Dotychczas usunięto zaledwie 6,5 proc. azbestu.

Specjalistyczne usuwanie azbestu jest kosztowne. Pozbycie się 1 metra sześciennego tej substancji kosztuje ok. 7 tys. zł. Jest to także zadanie niebezpieczne - podczas tych prac unoszą się w powietrzu mikroskopijne cząsteczki szkodliwej substancji, które wdychane mogą prowadzić do raka - wyjaśniał Chocian podczas seminarium, które odbyło się 3 listopada w Warszawie.

Jego zdaniem, usuwaniem azbestu powinny zajmować się wyspecjalizowanie firmy, posiadające wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Usunięty azbest powinien być odpowiednio zabezpieczony i umieszczany na wyznaczonych składowiskach.

Jak wynika z badań Państwowej Inspekcji Pracy, przeprowadzonych w 2007 r., na 164 firm usuwających azbest, w co piątym zakładzie pracownicy nie zostali poddani żadnemu szkoleniu z zakresu przepisów i zasad bhp z uwzględnieniem pracy w narażeniu na pył azbestu.



Jak poinformował Marek Pszonka z wydziału odpadów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w 2007 roku został opracowany program usuwania azbestu. Według ocen ekspertów na Mazowszu znajduje się ok. 1,7 mln ton azbestu głównie w powiecie warszawskim, płockim, ostrołęckim, siedleckim i radomskim.

Prace dotyczące usuwania azbestu dopiero tutaj ruszają. Pszonka zaznaczył, że obecnie najważniejsze jest rzetelne zewidencjonowanie miejsc, gdzie znajduje się azbest. Takie spisy robią gminy. Ważne jest wsparcie finansowe, tym bardziej, że eternitem najczęściej są kryte budynki w gospodarstwach rolników, którzy nie mają pieniędzy na wymianę dachów.

Poinformował, że gminy mogą występować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie na ten cel. Fundusz może zrekompensować indywidualnym użytkownikom budynków 100 proc. kosztów. Pieniądze na ten cel można także uzyskać z funduszy unijnych.

Firma Ekoton z Białegostoku jest zwycięzcą konkursu "Uwaga azbest", w związku z tym Ministerstwo Gospodarki powierzyło jej przeprowadzenie trzech konferencji - szkoleń dotyczących problematyki usuwania azbestu.

PAP Nauka
Jednostka wojskowa 3477 Leszno, dnia 12.12.2008 r.
ul. Racławicka 1
64-100 Leszno
Tel. 065 525 75 00
Fax. 065 525 75 05

Dotyczy: przetargu nieograniczonego ”Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz odpadów pokonsumpcyjnych powstałych na terenie JW. 3477 w Lesznie.”

Zamawiający zgodnie z art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) informuje iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego „Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych, innych niż niebezpieczne oraz odpadów pokonsumpcyjnych powstających na terenie JW. 3477 w Lesznie, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy:

Zadanie 1 Odpady pokonsumpcyjne:

Oferta nr: 3454/08
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„EKOVITA”
Pietrzak Jolanta
ul. Sienkiewicza 27
56-120 Brzeg Dolny
Oferta na zadanie 1 w kwocie 28.700,00 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 100 pkt

Pozostałe oferty na zadanie 1 zostały złożone przez następujących Wykonawców:

Oferta nr 3457/08
Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami
„RYMED” s.c.
R. Pściuk , M. Krzywicki
Siedziba 62-660 Dąbie
ul. Augustynów 13
Oddział Zielona Góra
65-001 ul. Naftowa 4
Oferta na zadanie 1 - 29 400,00 zł
Liczba punktów w kryterium cena 97,62 pkt

Zadanie 2 Odpady techniczne i medyczne:

Oferta nr 3457/08
Przedsiębiorstwo Obrotu Odpadami
„RYMED” s.c.
R. Pściuk , M. Krzywicki
Siedziba 62-660 Dąbie
ul. Augustynów 13 65-001
Oddział Zielona Góra
ul. Naftowa 4
Oferta na zadanie 2 - 4 140,00 zł
Liczba punktów w kryterium cena 100 pkt

Pozostałe oferty na zadanie 2 zostały złożone przez następujących Wykonawców:

Oferta nr 3454/08
Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami
„EKOVITA”
Pietrzak Jolanta
ul. Sienkiewicza 27
56-120 Brzeg Dolny
Oferta na zadanie 2 w kwocie 7.400,00 zł
Liczba punktów w kryterium cena 55,94 pkt

Oferta nr 3446/08
MAR-POL
Marcin Zbigniew Ochoński
Cetki 5, 57-500 Rypin
Oferta na zadanie 2 w kwocie 18.400,00 zł
Liczba punktów w kryterium cena: 22,5 pkt

Uzasadnienie :
Oferty wybranych Wykonawców w toku oceny otrzymały maksymalną liczbę punktów: 100, oferty były kompletne pod względem żądanej przez Zamawiającego dokumentacji.

DOWÓDCA

/-/ płk dypl. Marek ŚMIETANA

O.D-G 12.12.08 r.
Tel. 065 525 75 00
[quote="tomkrt"]1) Ja mam tylko takie pytanie fundamentalne.
Po co jest ta rekultywacja na poligonie, przyroda nie poradziła by sobie sama mając zamaiast dużej wydmy, kilka dołków ?
Czy może ta rekultywacja jest tylko po to aby jedna osoba miała powód aby wywozić g... do lasu.

bingo! też się nad tym zastanawiałam, odpowiedź jest chyba oczywista. Poprzednie władze Zielonki bardzo forsowały ten projekt - podobno firma Dar Trans złożyła wniosek na przeprowadzenie "rekultywacji" dzień po tym, jak Wojewoda Mazowiecki wydał nakaz przeprowadzenia tejże. To jest ogromna kasa - jeśli na poligon wwieziono ok. 1 milion ton osadów (nie wiem ile, szacuję tylko), a za jedną tonę Czajka płaciła około 100 złotych, to łatwo policzyć, ile ktoś zarobił i dlaczego stać go teraz na najlepszych prawników w kraju. No i jeszcze ten szczęśliwy zbieg okoliczności, że to poligon, więc hulaj dusza, bo i tak nikt nie sprawdzi, co się tam naprawdę wyczynia.

[quote="tomkrt"] Czy odpady z metra to będą na pewno odpady inne niż niebezpieczne i bez wpływu na środowisko ?

A skąd! O ile wiem, w decyzji środowiskowej dla budowy II linii metra jest wytyczna, żeby zrobić szczegółowy plan gospodarki odpadami i wtedy określi się ich właściwości. Na razie wiadomo, że będą tam odpady gruzu, betonu, infrastruktury drogowej, w tym odpady niebezpieczne, np. grunty zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi, metalami ciężkimi, itp - wszystko, co powstaje przy takiej inwestycji w wielkim mieście. Jeśli technologia drążenia będzie polegała na użyciu tarczy (tego jeszcze nie wiadomo), to użyte zostaną środki uzdatniające grunt - niby w dłuższym okresie czasu biodegradowalne, ale co się stanie, zanim się rozłożą, nie wiadomo.
ustawa o odpadach na importerow, producentow, handlowcow i wlascicieli nieruchomosci naklada obowiazki i sankcje (kary nawet w wymiarze setek tysiecy PLN)

na samorzady naklada sie obowiazek organizacji Selektywnej Zbiorki Odpadow lecz bez sankcji i tyle

vide ustawa z dnia 29 lipca 2005r o zmianie ustawy o odpadach dodany rozdział 3A i m.in art 16a
"Rozdział 3a
Zadania samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi
Art. 16a. Do obowiązkowych zadań własnych gmin w zakresie gospodarki
odpadami komunalnymi należy:
1) zapewnianie objęcia wszystkich mieszkańców gminy zorganizowanym
systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych,
2) zapewnianie warunków funkcjonowania systemu selektywnego
zbierania i odbierania odpadów komunalnych, aby było możliwe:
a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji,
b) wydzielanie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych,
3) zapewnianie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub
wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i
urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, albo
zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji
instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
komunalnych przez przedsiębiorców,
4) zapewnianie warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
a) do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie więcej niż 75% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
b) do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie więcej niż 50% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
c) do dnia 31 grudnia 2020 r. - do nie więcej niż 35% wagowo
całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
Art. 16b. Do obowiązkowych zadań własnych województwa w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi należy zapewnianie budowy,
utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów
komunalnych.";



we Wroclawiu punkty skupu zlomu, makulatury i PET, folii sa powszechne
ktos zna na G. Slasku analogiczny tzn rowniez skupujacy PET'y i folie???

zawsze mozna wywozic plastik do IKEA (ekodomek czynny w weekendy) tyle ze to w zaden sposob nie redukuje oplat za wywoz smieci (generalnie ryczałt w budynkach wielomieszkaniowych od "osoby" - przy 4 osobowej rodzinie to ok 400PLN rocznie
Dziś poraz pierwszy skorzystałem z Akcji Czyste Miasto i muszę przyznać, że to jest świetny pomysł. Z tego co zauważyłem mnóstwo osób z tego korzysta. Pozbywają się starych mebli, wykładzin i różnych przedmiotów które nie są używane a zagracają domy/mieszkania. Ponadto dzięki takiej akcji wiele z tych rzeczy zamiast np. do parków/lasów trafi legalnie na wysypiska.

W mieście będzie miała miejsce jeszcze jedna akcja- zbierania odpadów elektrycznych/ niebezpiecznych. Z tej akcji także korzystałem. Stare akumaltory zostały bezpiecznie zutylizowane.
W dniu 4 kwietnia br. Urząd Miasta Czeladź przy współpracy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Odpadami CORTEX-II Sp. z o.o. oraz Zakładem Przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Mega Service Recycling Sp. z o.o. będzie organizował zbiórkę odpadów niebezpiecznych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych.

Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych, takie jak: przepracowane oleje, przeterminowane leki, opakowania po substancjach niebezpiecznych (farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin), stare opony samochodowe, zużyte akumulatory, baterie, świetlówki, itp.będą zbierane przy ul. Auby przy targowisku w godzinach od 9.00 do 13.00.

Odpady elektryczne i elektroniczne, takie jak: sprzęt AGD (pralki, lodówki, piecyki, itp.), sprzęt RTV (radia, telewizory, sprzęt hi-fi, itp.), sprzęt komputerowy, sprzęt biurowy oraz inne urządzenia elektryczne i elektroniczne pochodzące zarówno z gospodarstw domowych jak i podmiotów gospodarczych. Oddawany sprzęt nie może być uszkodzony (np. rozbity kineskop w telewizorze lub monitorze) lub niekompletny (np. lodówka bez agregatu) będą zbierane w dwóch miejscach równocześnie: przy ul. Auby przy targowisku w godzinach od 9.00 do 13.00 oraz na Piaskach na parkingu sklepu LIDL w godzinach od 9.00 do 11.00.

Zakład Przetwarzania Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Mega Service Recycling Sp. z o.o. będzie przyjmował również zlecenia odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego, który z przyczyn niezależnych od mieszkańców nie może być dostarczony do wyznaczonych miejsc. Powyższa usługa będzie świadczona bezpłatnie, a zlecenia odbioru można składać zarówno przed jak i w czasie trwania akcji:

-bezpośrednio u przedstawicieli Mega Service Recycling Sp. z o.o.,
-telefonicznie pod nr tel. (032) 298-33-00 (poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00),
-telefonicznie pod nr tel. 0 504-270-544.

Zebrane odpady zostaną poddane odzyskowi i utylizacji nie powodując zagrożenia i zanieczyszczenia środowiska. Wykorzystaj okazję wiosennych porządków i pozbądź się odpadów!
http://www.czeladz.pl/content/view/2022/lang,pl/

Radni odesłali projekt uchwały , którego przedmiotem miała być umowa pomiedzy RXXI a Urzędem Miasta na 30- letnią dzierżawę Słajsina.

Dzisiejszy Kurier zamieścił artykuł "Śmieciowy Kombibat" ale na stronie internetowej można dowiedzieć się wiele więcej.

LOKALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA :
Miejscowość Wardyń Górny, działka nr 117/3 obręb Wardyń Górny, gmina Połczyn Zdrój, powiat świdwiński, woj. zachodniopomorskie

Projekt obejmuje swoim zasięgiem miasta i Gminy Powiatu Świdwińskiego: Połczyn Zdrój, Rąbino, Sławoborze, Świdwin, oraz miasto i gminę Czaplinek z Powiatu Drawskiego ( około 50 tys. mieszkańców. Istotnym elementem jest fakt, iż obszar w którym realizowany jest projekt odwiedza rocznie (przede wszystkim w sezonie urlopowym) około 45 tysięcy turystów i kuracjuszy, stąd ilość odpadów w tym okresie znacząco wzrasta dając dodatkowy strumień odpadów do przeróbki dla Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym.

Ponadgminne rozwiązanie pozwala na koncentrację środków finansowych inwestycyjnych oraz racjonalizację kosztów eksploatacyjnych. Pozwala zastosować najnowsze trendy w gospodarce odpadami komunalnymi spełniające wymagania UE i Polski w zakresie ochrony środowiska:

- składowanie tylko reszty śmieciowej (balastu) w warunkach całkowitego zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem gruntu oraz wód gruntowych.
- wdrożenie systemu selektywnego zbioru odpadów podatnych na recykling
- minimalizacja odpadów
- unieszkodliwianie odpadów organicznych - w tym osadów ściekowych poprzez kompostowanie,
- separacja odpadów niebezpiecznych

Gospodarka odpadami na obszarze objętym projektem polegać będzie na maksymalnym odzysku odpadów (minimalizacja odpadów) ze strumienia odpadów komunalnych, kompostowaniu frakcji mokrej (odpady organiczne, osad ściekowy), deponowaniu reszty śmieciowej w kwaterze balastu (frakcja sucha), separacji odpadów niebezpiecznych
To się w Wardyniu Górnym udało dlaczego nie w Nowogardzie?Całkowita wartość projektu 24,4 mln. zł a dotacja DEPA ( organizacja środowiskowa) wyniosła 10,9 mln. koron duńskich

Zakład powstał i działa.
Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Lewin Brzeski,
zapraszamy do zapoznania się z programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lewin Brzeski, który opracowano specjalnie na potrzeby Gminy Lewin Brzeski. Celem Programu jest wybór i wskazanie optymalnej drogi postępowania w zakresie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest, występujący na terenie Gminy Lewin Brzeski. Przedstawione cele i działania są zgodne z obowiązującym ustawodawstwem oraz kierunkami działań i celami określonymi w programach różnych szczebli (krajowym, wojewódzkim).
W niniejszym Programie, w oparciu o wyniki analiz stanu istniejącego i prognozowanych zmian, opracowano program działań i wytyczono cele oraz zadania strategiczne (z podaniem harmonogramów realizacji i określeniem kosztów eksploatacyjnych systemu oraz kosztów inwestycyjnych zadań). Realizacja tych działań, umożliwi spełnienie obowiązujących i przewidywanych wymogów prawnych, uporządkowanie i scentralizowanie gospodarki odpadem niebezpiecznym, jakim jest azbest oraz poprawę jakości środowiska na terenie miasta i gminy. Azbest znany jest od kilku tysięcy lat. Szerokie jego zastosowanie w stosunkowo dużych ilościach nastąpiło w okresie ostatnich 100 lat. Z uwagi na swoje niewątpliwe zalety, jak odporność na wysokie temperatury, na działanie mrozu, na działanie kwasów, elastyczność, dobre właściwości mechaniczne i małe przewodnictwo cieplne wykorzystywany był chętnie jako cenny surowiec również w Polsce.



PUWA na terenie Gminy Lewin Brzeski.pdf

Można uzyskać dofinansowanie !! Więcej informacji w powyższym linku^^
Zdechły lis w okolicach dworca PKS

Okolice dworców PKP i PKS w Kielcach, zamiast być wizytówką miasta, przynoszą wstyd.

Z daleka było czuć śmierdzącą, zgniłą woń. To przez zdechłego lisa, który leżał tuż za krawężnikiem ulicy Żelaznej. Dookoła niego było mnóstwo porozrzucanych butelek po wódce, piwie, puszek, petów, jednorazowych tacek, żywności. Między tym całym odrażającym bałaganem przechodzili ludzie, a kierowcy parkowali samochody wzdłuż tego fragmentu ulicy.

NIE MA ODPOWIEDZIALNYCH

- Z naszej ewidencji wynika, że teren należy do Polmozbytu. My tam nigdy nie sprzątaliśmy - mówi Bogdan Opałka, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w kieleckim Urzędzie Miasta.

Z kolei w Centrum Motoryzacyjnym Polmozbyt Kielce także powiedziano nam, że to nie ich wina. - My dzierżawimy teren restauracji Hulaj Dusza i oni są odpowiedzialni za porządek tam. Będziemy interweniować, aby posprzątali - mówi Zofia Malaga z kieleckiego Polmozbytu.

GDZIE JEST STRAŻ MIEJSKA?

Dopiero po naszym telefonie do Straży Miejskiej Wojciech Bafia, zastępca kieleckiego komendanta, wysłał tam patrol.

- Pracownicy restauracji już część sprzątnęli. Lis także został usunięty. Chcemy dotrzeć do kierowców busów, którzy tam parkują, bo oni też za to odpowiadają. W tym przypadku kara będzie wysoka, bo w granicach 500 złotych - mówi Wojciech Bafia, który twierdzi, że często patrolują tamte okolice. Skoro nie daje to efektu, to czy nie da się częściej? - Żeby mnożyć partole, trzeba mieć ludzi - dodaje Wojciech Bafia. - Cóż, taki mamy naród, który wyrzuca śmieci, gdzie popadnie.

NIEBEZPIECZNA PADLINA

Najgorsze jest to, że nie wiadomo, ile ten zdechły list leżał. - Taką padlinę niezwłocznie trzeba sprzątnąć - mówi Wiesław Wyszkowski, powiatowy lekarz weterynarii w Kielcach. - Jest to odpad biologicznie niebezpieczny, dlatego zbadamy, dlaczego zdechł i czy miał wściekliznę. Miejsce odkazimy specjalnym preparatem.

http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080930/POWIAT0104/576020563

Środowisko
Pieniądze z Unii dla gmin

Ministerstwo Środowiska ogłosiło nabory w ramach trzech działań programu „Infrastruktura i Środowisko”.
W trzech konkursach do podziału jest 350 mln euro. Nabór wniosków ma rozpocząć się 16 lutego i trwać do 27 lutego.

Działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM - kwota przeznaczona na konkurs 200 mln euro (jest to już czwarty konkurs w ramach działania);

Działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych - kwota przeznaczona na konkurs 100 mln euro (jest to drugi konkurs w ramach działania);

Działania 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - kwota przeznaczona na konkurs wynosi 50 mln euro (jest to już trzeci konkurs w ramach działania).

Wartość projektu decyduje, gdzie należy dostarczyć pełną dokumentację :
- dla inwestycji, której szacowana wartość przekracza 25 mln euro, właściwy jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- dla projektów o mniejszej wartości wnioski należy składać do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

źródło: wrota świętokrzyskie
Nawiązując do wypowiedzi Pana Sekretarza : "Zielony Śląsk prowadzi działalność polegającą na rekultywacji terenu po byłej cegielni z zastosowaniem odpadów, które mogą być wykorzystywane do tego celu - To co się robi tam naprawdę jest niczym innym jak działalnością polegającą na degradacji środowiska naturalnego a zwłaszcza fauny i flory która jeszcze tam żyje ale już nie długo.... Nikt, naprawdę nikt nie zadał sobie trudu zbadania jakie to odpady nadają się do rekultywacji ? Skoro ta firma tak bardzo "dba" o powstałe niecki po wybraniu gliny to mogła np. zastosować skałę płonną z rydułtowskiej hałdy. Kopalnia ma problem ze składowaniem tego odpadu, zwłaszcza miejsca którego brakuje więc musi wykupywać dodatkowe grunty. Patrząc z pozycji interesu gminy taka "symbioza" jest działaniem rozsądnym i mniej szkodliwym dla mieszkańców niż "pakowanie" odpadów z garbarni, wytwórni kabli, taśm czy odpadów z hut po wytopie stali... Kopalnia z której jak by nie było gmina ma dochód "pozbywa" się odpadu, firma rekultywuje teren a gmina nie ma bomby ekologicznej, która "wybuchnie" za kilkanaście lat. Ta sprawa nadaje się do programu Pani Jaworowicz a także do prokuratury... a nie na forum internetowym.
Tak z innej strony patrząc ciekawe jak te urzędnicze wyjaśnienie ma się do przyjętego Planu Gospodarki odpadami dla Gminy Rydułtowy gdzie pisze się nawet całkiem ładnie na temat odpadów niebezpiecznych i problemu ich inwentaryzacji. Myślę, że teraz na terenie "okupowanym" przez "Zielony Śląsk" ten problem zostanie wyeliminowany bo tam są tylko takie !!! Jak ktoś nie wierzy to musi się tam wybrać i zobaczyć tą rekultywację... I radziłbym podjąć takie działania a nie zasłaniać się stosem papierów, które jak przysłowie mówi są "cierpliwe" ale w tym przypadku są tylko grą na zwłokę w której przegranymi będą mieszkańcy naszej gminy.
Wykonujemy: opracowania,karty charakterystyki substancji niebezpiecznych, wnioski, ewidencję, plany i programy zagospodarowania, pozwolenia zintegrowane, raporty środowiskowe, sprawozdawczość,opłaty, itp. w zakresie gospodarki odpadami. Tel. 0601278921, maskomp@hoga.pl
Powołano Spółkę Wodno-Kanalizacyjną w Gminie Piaseczno


Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno ogłasza nabór kandydatów na członków Rady Nadzorczej Spółki - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Piasecznie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Kandydaci muszą spełniać następujące warunki:
1. wykształcenie wyższe (techniczne, ekonomiczne, prawnicze);
2. zdany egzamin dla kandydatów na członków rad nadzorczych (art. 10a ust. 4 ustawy z 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej Dz. U. z 1997 roku nr 9 poz. 43 ze zm.);
3. znajomość specyfiki działalności spółki
(przedmiotem działalności spółki są usługi, w szczególności w zakresie: poboru, uzdatniania i dostarczania wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, robót związanych z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, robót związanych z budową obiektów inżynierii wodnej, wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów innych niż niebezpieczne, przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, działalności związanej z rekultywacją i pozostałej działalności usługowej związanej z gospodarką odpadami);
4. znajomość przepisów z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa, w tym zagadnień własnościowych, strukturalnych.

Kandydat na Członka Rady Nadzorczej, urodzony przed 1 sierpnia 1972 roku, w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie zobowiązany jest do złożenia oświadczenia lustracyjnego, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz o treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007r nr 63 poz. 425 ze zm.) albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, zgodnie z art. 7 ust. 3a tej ustawy.

Oferty (zgłoszenie i oświadczenie lustracyjne) wraz z dokumentacją potwierdzającą uprawnienia, wykształcenie oraz działalność w spółkach o podobnym charakterze należy składać w terminie do dnia 10 października 2008 roku do godz. 16.00. w Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno ( 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5).
Rozpatrywane będą tylko te oferty, które wpłyną do kancelarii urzędu w podanym wyżej terminie.

Do zgłoszenia należy załączyć podpisaną klauzulę o ochronie danych osobowych:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonych dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru – zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.”

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
Józef Zalewski

źródło: www.piaseczno.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=447&Itemid=77
Zagadnienia na drugie zaliczenie ćwiczeń z Europejskiego prawa ochrony środowiska

1.Ochrona klimatu:
- cel Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu
- definicja gazów cieplarnianych oraz systemu klimatycznego
- cel Protokołu z Kioto
- mechanizmy ułatwiające wypełnianie zobowiązań w zakresie redukcji emisji (handel emisjami gazów cieplarnianych, wspólna realizacja projektów – JI, mechanizm czystego rozwoju - CDM)
- narodowy plan alokacji / krajowy plan rozdzielenie z dyrektywie w sprawie handlu emisjami
- instytucja „specjalnych karteli”
- zadania Głównego Zarządcy

2.Ochrona warstwy ozonowej:
- ogólne informacje o Konwencji Wiedeńskiej o ochronie warstwy ozonowej oraz Protokole Montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową
- rozporządzenie PE i R w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową:
- zezwolenie
- problem kontroli emisji – jakich substancji dotyczy?

3.Bezpieczeństwo jądrowe:
- przykłady środków podejmowanych w celu optymalizacji ochrony oraz ograniczania promieniowania w dyrektywie ustanawiającej podstawowe normy bezpieczeństwa w zakresie ochrony zdrowia pracowników i ogółu społeczeństwa przed zagrożeniami wynikającymi z promieniowania jonizującego
- wymagania z dyrektywy w sprawie ochrony zdrowia osób fizycznych
przed niebezpieczeństwem wynikającym z promieniowania jonizującego związanego z badaniami medycznymi

4.Gospodarka odpadami:
dyrektywa ramowa w sprawie odpadów:
- pojęcie odpadu
- zasady ogólne gospodarki odpadami
- „zasada bliskości”
- podstawowy instrument prawny
- obowiązki posiadaczy odpadów
- kto ponosi koszty unieszkodliwiania odpadów
- definicja odpadu niebezpiecznego
- kto podlega okresowej kontroli?
- zagospodarowanie odpadów:
- definicja spalarni oraz współspalarni
- jakich odpadów dotyczy zakaz składowania?
- 3 klasy składowisk
- warunki uzyskiwania zezwoleń na prowadzenie składowisk odpadów
- odpady szczególnego rodzaju:
- definicja opakowania
- ogólne wnioski z dyrektywy w sprawie ochrony środowiska, a szczególnie gleb, przy stosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie; dyrektywy w sprawie baterii i akumulatorów; dyrektywy w sprawie pojazdów wycofywanych z eksploatacji; dyrektywy w sprawie odpadów sprzętu elektrycznego i elektronicznego
- międzynarodowy obrót odpadami:
- podstawowe informacje o Konwencji bazylejskiej (rok, co określa?, jaki jest podział odpadów?)
- procedura zgłoszenia oraz zgłoszenia ogólnego w rozporządzeniu w sprawie przemieszczania odpadów
- 3 grupy zakazów odnośnie przemieszczania odpadów
Prezydent podpisał preumowy na unijne inwestycje

30 września w Urzędzie Marszałkowskim prezydent Ciechanowa Waldemar Wardziński, marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Paweł Rabszuk podpisali preumowy na 2 projekty z listy projektów kluczowych, realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Tym samym samorząd województwa mazowieckiego formalnie zagwarantował tym zadaniom współfinansowanie z unijnych funduszy, pod warunkiem przygotowania odpowiedniej dokumentacji.
Pierwszy z projektów to „Poprawa regionalnego systemu transportowego przez budowę w Ciechanowie pętli łączącej drogi krajowe nr 50 i 60, drogi wojewódzkie nr 617 i 615 oraz siedem dróg powiatowych”. Wartość projektu – 150 mln zł, kwota dofinansowania 102 mln zł. Podpisano też preumowę na „Budowę zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego – gmina miejska Ciechanów”, realizowanego w ramach Międzygminnego Związku Gmin Regionu Ciechanowskiego. Wartość projektu – 88 mln zł, kwota dofinansowania – 35,2 mln zł.
W ramach budowy wewnętrznej pętli miejskiej przewiduje się modernizację istniejących i wybudowanie nowych odcinków dróg o łącznej długości ok. 15 km. W ciągu drogi wybudowany zostanie 40- metrowy most na Łydyni. Pętla przebiegać będzie przez dwa wiadukty nad magistralą kolejową E – 65 łączącą Warszawę z Gdańskiem, które zostaną wybudowane w ramach modernizacji linii kolejowej w latach 2010-2012. Droga wybudowana będzie wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą – kanalizacją deszczową, chodnikami, ścieżkami rowerowymi i oświetleniem ulicznym. Prace zaczną się wiosną 2009 roku od przebudowy ul. Armii Krajowej. Całkowite zakończenie inwestycji jest przewidziane na koniec 2014 roku.
„Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego – gmina miejska Ciechanów” obejmuje budowę następujących instalacji:
- Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Woli Pawłowskiej, zawierający: linię sortowniczą segregacji odpadów zmieszanych, linię instalacji odpadów organicznych, linię instalacji do segregacji mieszanych odpadów budowlanych,
- Zakład z linią do wytwarzania paliwa alternatywnego z odpadów w Woli Pawłowskiej,
- Stacje przeładunkowe odpadów zmieszanych,
- Zakład demontażu i segregacji odpadów wielkogabarytowych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego na składowisku w Płocochowie,
- Zakład przeróbki i segregacji odpadów budowlanych w Makowie Mazowieckim,
- Kwatera odpadów niebezpiecznych (azbestu) na składowisku Oględzie.
Samorząd Ciechanowa przewiduje rozpoczęcie inwestycji w I kwartale 2010 roku, a zakończenie na koniec 2013.

Jakiś ;) czas temu znalazłem ofertę sprzedaży atrakcyjnej działki z
budynkiem krytym eternitem (Wrocław). Zanim kupiłem działkę wysłałem
gdzie trzeba (Wydział Ochrony Środowiska) maila z pytaniem co i jak
należy zrobić, żeby się eternitu pozbyć. Pytałem też czy jest
możliwość dofinansowania z funduszy przeznaczonych na ochronę
środowiska. Poniżej wklejam odpowiedź z urzędu.

<początek odpowiedzi

Wrocław, dnia 21 kwietnia 2006r.

        W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 10 kwietnia 2006r., przesłanego
drogą mailową, informuję, że na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23
października 2003r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i
przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji
lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr
192, poz. 1876) dopuszcza się wykorzystywanie azbestu lub wyrobów
zawierających azbest do dnia 31 grudnia 2032r. Zgodnie z § 3 ust. 1
pkt 1 w/w rozporządzenia właściciel, zarządca lub użytkownik wyrobu
zawierającego azbest zobowiązany jest do jego usunięcia przed upływem
tego terminu w przypadku ujawnienia widocznych uszkodzeń lub zużycia.
W przypadku konieczności usunięcia wyrobu zawierającego azbest należy:

1.na podstawie § 6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i
warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających
azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) zgłosić prace polegające na
zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest do właściwego
organu administracji architektoniczno - budowlanej;
2.zlecić wykonanie tych prac wyspecjalizowanemu przedsiębiorcy, który
posiada zatwierdzony program gospodarki odpadami dla prac polegających
na demontażu elementów budowlanych zawierających azbest dla odpadów o
kodzie 17 06 01 oraz 17 06 05. Przedsiębiorca ten, na podstawie § 6
ust. 2 ww rozporządzenia, przed przystąpieniem do prac polegających na
zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu,
urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu
prac, obowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właściwemu organowi
nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

Informuję jednocześnie, że Gmina Wrocław aktualnie nie udziela dotacji
osobom fizycznym na prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających
azbest.
W załączeniu przekazuję wykaz firm, które uzyskały zatwierdzenie
programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi w zakresie prowadzenia na
terenie Wrocławia prac, podczas których powstają odpady zawierające
azbest:
1.Centrum Gospodarki Odpadami, Azbestu, Recyklingu ,,CARO", ul.
Zamoyskiego 51, 22-400 Zamość (170601, 170605, 170606)
2.Zakład Remontowo - Budowlany AMBROŻY Sp. jawna, Wiesława Ślowińska,
Kazimierz Ambroży, ul. Meissnera 1/3, lok. 222, 03-982 Warszawa
(170601, 170605)
3.Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Budowlanych ,,POZNAŃ" Sp. z
o.o., ul. Św. Marcin 67, 61-806 Poznań (170601)
4.KASTOR Tomasz Janiszewski, ul. Kolonia 19B/2, 67-321 Leszno Górne
(170601, 170605, 160212)
5.Ex Instal Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław (170605)
6.Extrema - bud Rafał Małecki, ul. Wrocławska 42, 63 -400 Ostrów
wielkopolski (170601, 170605)
7.EKO - PIK Sp. z o.o. ul. Harcerska 16, Środa Śląska (170601, 170605)
8.Zakład Budowlany Edward nawrocki, ul. Dusznicka 14, 50-560 Wrocław
(170601)
9.Spe -Bau  Sp. z o.o. ul. Mielecka 21/1, 53-401 Wrocław (170601,
170605)
10.PBU ,,STRATUS", ul. Drzewieckiego 7/6, 50-516 Wrocław (170605)
11.Zakład Usługowy ,,Skortech", Marek Skorczyński, 94-034 Łódź, ul.
Hubala 4/38 (170601, 170605)
12.PPHU ,,Wujek" Sp. j. ul. Robotnicza 16, 53-608 Wrocław (170605)
13.Karol i Tomasz Janicki, ul. Wierzbowa 3/101, 50-056 Wrocław
14.Plettac Serwis Sp. z o.o., ul. Kościuszki 19, 63-500 Ostrzeszów
(170601, 170605)
15.PPU ,,Wakro", ul. Słowackiego 16, 82-500 Kwidzyń (170601, 171065)
16.SITA WROCŁAW sp. z o.o., ul. Jerzmanowska (transport)
17.PPHU ,,EKO - MIX" ul. Grabiszyńska 163, 50-950 Wrocław

Równocześnie informuję, że wykaz wydanych decyzji i postanowień
znajduje się w publicznie dostępnym wykazie akt spraw prowadzonych
przez tutejszy Wydział, zamieszczonym w internecie pod adresem: http://
www.wroclaw.pl/p/1016.

Z poważaniem
Dyrektor Wydziału
Bogdan Łukaszewicz

<koniec odpowiedzi

Może te informacje pomogą Ci w podjęciu decyzji co zrobić z
eternitem :)
Dodam jeszcze, że byłem bardzo mocno zaskoczony, że urząd odpowiada
tak profesjonalnie na pytania wysyłane emailem. Duże brawa :)


OK, jest to nieładnie.
Z drugiej strony, Wy tzn. mieszkający na osiedlach w blokach macie o wiele
łatwiej z odpadami i śmieciami:
-nie ma problemu pozbycia się np.starych mebli, gdyż są organizowane wywózki
np. raz na miesiąc



U mnie od roku - żadnej.
W poprzednim mieszkaniu może dwa razy w roku.

-nie ma problemu segregacji, ponieważ są do tego pojemniki



Te pojemniki są ogólnodostępne.

-nie ma problemu pozbycia się odpadów niebezpiecznych- też są organizowane
zbiórki



Taaa...., jak mieszkasz w Gdyni / Rumii itp., to tak (tam związek gmin
robi to regularnie) - u mnie nie.

-itp.



???

Jako mieszkaniec domu jednorodzinnego, mam z tym wszystkim duży problem-
praktycznie wszystko, co jest duże, nie wchodzi do kosza na śmieci przy
domu, zyskuje status rzeczy 'nieusuwalnej'



No patrz - to tak, jak u mnie. Fakt - mam większy kubeł - blokowy. Ale
kanapy, wanny, ani szafki nie zmieszczę (nie spalę jej też).
A ekipa za śmieciarki ani myśli jej rozdrabniać - po prostu nie ładują i
tyle.

-trudno jest jeździć ze wszystkim
autem osobowym na Szadółki lub zamawiać auto 5 ton, aby się pozbyć np.
jednej szafki.



Raz na jakiś czas chyba można podskoczyć z czymś większym. Szczególnie
że w ogródku może to z dwa miesiące poczekać, a u mnie nie ma na to
miejsca. Poza tym można zamówić bagażówkę (ja zamawiałem kiedyś z firmy
Clean Bud za mniej niż 100 zł, ładowność chyba 1,5 t).

No i płacę miesięcznie 50 plm tylko za wywóz jednego małego pojemnika.



Ja płacę 5,72 zł / osobę = 22,88 za naszą czwórkę.
W ile osób mieszkacie w domku?

Wszelkie dalsze 'zachęty' naszej władzy i wprowadzenie kolejnych opłat
'ekologicznych' powodują tym bardziej tendencję do porzucania worków ze
śmieciami w lasach,na osiedlach, itp. a w niczym nie rozwiązują
sytuacji -miejsc, gdzie można się pozbyć śmieci (w tym tych nietypowych)
jest coraz mniej....



Z tendencją masz rację, bo świadomość w "tym temacie" jest  żadna.
Znam np. rodzinę - rodzice z wyższym wykształceniem, zbudowali segment w
szeregu i nie przewidzieli nawet miejsca na śmietnik. Nieźle, co?

A miejsc jest IMO coraz więcej - są Szadółki, ale jest też wiele
prywatnych firm, które (fakt, za opłatą, ale przy odpowiednim
gospodarowaniu śmieciami i współpracą z sąsiadami jest symboliczna)
chętnie nawet same przyjadę po sprzęt elektroniczny, gruz, a nawet papę.

Idąc lasem, widać to bardzo wyraźnie: szlag mnie trafia, kiedy to widzę, ale
zaraz uświadamiam sobie, że po części ludzie są do takich działań motywowani
właśnie problemami z pozbyciem się śmieci.



Tyle wymieniłeś trudności, z którymi borykają się niby mieszkańcy
domków, ale nie zauważyłeś w ogóle, że dysponują inną przestrzenią
(ogródki, garaże), natomiast twoje pojęcie o organizacji gospodarki
śmieciami wywodzi się chyba z opowiadań mieszkańców jakiejś dużej,
prężnej spółdzielni mieszkaniowej. Ja w nowych blokach NIC z takich
udogodnień nie doświadczyłem.

IMO _NIC_ nie usprawiedliwia wyrzucania śmieci w lesie, czy porzucania
sąsiadom (toż to kradzież usług).

Pozdr

Przez Szczecin do Czech pojechało uranowe paliwo

Kolejowe platformy z pięcioma pojemnikami opuściły szczeciński port w
sobotę po godz 12. Do Temelina dotarły w niedzielę wczesnym popołudniem. W
niedzielę wieczorem pojawiły się pogłoski, że w porcie szczecińskim
znajduje się więcej pojemników z uranem, a kolejny pociąg ruszył już w
kierunku Czech. Nikt jednak tego nie potwierdził.
Fot. M. Holiat

- Jeśli będą kolejne transporty, może dojść do tragedii - tak komentują
ekolodzy przewóz paliwa uranowego ze Szczecina do czeskiego Temelina. - Nic
złego nie mogło się stać - zapewniają przedstawiciele władz państwowych i
eksperci z Państwowej Agencji Atomistyki. - To niesłychane, by o takim
transporcie nikt nie powiadomił władz miasta - oburza się prezydent
Szczecina.

W sobotę rano w szczecińskim porcie ze statku "Andromeda", który przypłynął
z USA, wyładowano ważące ponad 20 ton pręty uranowe, wykorzystywane jako
paliwo w elektrowniach atomowych. Ładunek był przeznaczony dla elektrowni w
czeskim Temelinie. Wszystko wskazuje na to, że także kolejne dostawy paliwa
dla czeskiej elektrowni będą przechodzić przez Szczecin.

Przewóz miał się odbyć w tajemnicy i to podobno nie dlatego, że ładunek był
niebezpieczny (jak wykazały przyrządy, promieniowanie nawet w pobliżu
pojemników nie było groźne) ale bardzo cenny. - Pręty są tak zabezpieczone,
że nawet gdyby doszło do katastrofy kolejowej nie będzie skażenia -
zapewniał Wiktor Niewodniczański, prezes Państwowej Agencji Atomistyki.
Jego zdaniem Polska nie mogła się nie zgodzić na przewóz paliwa przez jej
terytorium, bo mamy w tej sprawie podpisaną umowę z Czechami. Wcześniej na
tranzyt uranowych prętów nie zgodziły się natomiast Niemcy.

Próba utrzymania tajemnicy doprowadziła do sporego zamieszania. Początkowo
do prezydenta Szczecina Marka Koćmiela dotarły plotki o przewozie odpadów
radioaktywnych. Zaniepokojony prezydent poprosił o wyjaśnienia wojewodę.
Zdaniem wojewody Władysława Lisewskiego, który wiedział o przewozie uranu,
transport był "właściwie zabezpieczony i nie było potrzeby niepokoić pana
prezydenta".

Przewóz odbywał się pod eskortą policji i Służby Ochrony Kolei. Wbrew
obawom, na całej trasie nie doszło do incydentów z udziałem organizacji
ekologicznych.

- To na szczęście tylko paliwo uranowe, ale czy z Temelina do Szczecina nie
będą wracać odpady radioaktywne? - niepokoi się Jakub Szumin, szef
szczecińskiej Federacji Zielonych.

- W latach osiemdziesiątych mówiło się o planach składowania odpadów
radioaktywnych w bunkrach w pobliżu Międzyrzecza - mówi Aleksander
Nieczajew szef Inspektoratu Akademickiego Straży Ochrony Przyrody. - Mam
nadzieję, że nikt nie wpadnie na podobny pomysł, ale sam tranzyt paliwa
uranowego czy odpadów radioaktywnych też jest niebezpieczny. Przecież nawet
kolejarze narzekają na stan torów magistrali węglowej wzdłuż Odry.
Transport może się wykoleić, a w takiej sytuacji nie ma stuprocentowych
zabezpieczeń.

Czy odpady radioaktywne z Temelina przyjadą do Szczecina? Podobno umowa z
Czechami dotyczy tylko transportu paliwa, nie odpadów. Co do groźby
składowania odpadów radioaktywnych na terenie Polski, to niedawno "Gazeta
Wrocławska" doniosła, iż niewykluczone, że w przyszłości odpady takie
trafią do kopalni soli kamiennej Sieroszowice. Kopalnia należy do Polskiej
Miedzi, której szefowie już wcześniej wyrażali zainteresowanie "gospodarką
odpadami" jako mogącą przynieść krociowe zyski.

Jarosław Dziedzic, Głos Szczeciński

Wie ści z ratusza nr 27/2006

Letnie koncerty

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zaprasza mieszka ąców na letnie koncerty. W sobotę 8 lipca w parku Majkowskiego zagra Rema Band, zespół znany z wielu trójmiejskich a także skandynawskich scen, wykonuj ący rocka we wszystkich jego odmianach. Z kolei w niedzielę, 9 lipca, w kolegiacie odbędzie się koncert chóralno-organowy, na którym wyst ąpi ą chór Frauenchor Spandau pod dyrekcj ą Karola Borsuka, Andrzej Mielewczyk graj ący na organach, Elżbieta Nowotarska – sopran i Gizela Runge – mezzosopran. Oba koncerty rozpoczynaj ą się o godz. 18.00, na oba wstęp jest wolny.

Mniejsze inwestycje drogowe

Jak co roku planowane s ą prace polegaj ące na regulacji kilkudziesięciu zapadaj ących się włazów do studzienek kanalizacyjnych wraz z ich obrukowaniem. Przetarg nieograniczony wygrała firma Wodmel za 69 tys. zł, która wkrótce rozpocznie prace. Przygotowywana jest również przebudowa zatoki autobusowej na skrzyżowaniu ul. Sobieskiego z ul. Dworcow ą, realizowana przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Pucka.

Bezpieczniej z Gambitem

W ramach programu likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach – o nazwie Gambit, zostan ą dofinansowane inwestycje na ul. Sucharskiego maj ące na celu poprawę bezpiecze ąstwa pieszych na tej ulicy. Zgodnie z podpisan ą z Wojewod ą Pomorskim umow ą dofinansowanie dla miasta wyniesie 100 tys. zł. Stan bezpiecze ąstwa ma podnie ś Ś przebudowa zatok autobusowych w rejonie skrzyżowa ą ul. Sucharskiego z ul. Mostnika i z ul. Kotłowskiego, utworzenie przej ś Ś dla pieszych i chodników. Zgodnie z umow ą projekt zostanie wykonany przez miasto w 2006 r., za ś budowa w 2007 r.

Nowa drużyna OC

Realizuj ąc zadania zwi ązane z bezpiecze ąstwem mieszka ąców i obron ą kraju, Szef Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie Grzegorz Gaszta – za zgod ą prezydenta Wejherowa, powołał drużynę wykrywania i alarmowania. W przypadkach realnego zagrożenia skażeniami ta 14-osobowa drużyna ma się zajmowa Ś analiz ą i zapobieganiem skaże ą. Potrzeba powołania drużyny jest wynikiem przepisów nakazuj ących przystosowanie naszego systemu obrony cywilnej do walki z terroryzmem.

Co z odpadami niebezpiecznymi?

Mieszka ący, którzy nie zd ążyli pozby Ś się tzw. odpadów niebezpiecznych w czasie ubiegłotygodniowej zbiórki, mog ą się ich pozby Ś nieodpłatnie przekazuj ąc odpady do punktu zbiórki na terenie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Obro ąców Helu 1 (wjazd od ul. Staromły ąskiej). Punkt czynny jest od poniedziałku do pi ątku w godzinach 10.00-18.00, a w soboty od 10.00 do 15.00. Odpadami niebezpiecznymi s ą w szczególno ści baterie, akumulatory, farby i lakiery, środki konserwacji drewna, środki czyszcz ące, dezynfekcyjne, ochrony ro ślin oraz ich opakowania, zużyte kartridże i tonery do drukarek, leki, a także odpady zawieraj ące rtę Ś np. świetlówki, lampy rtęciowe, termometry.
Nadto zużyte baterie można składa Ś w pojemnikach ulokowanych w Urzędach Miasta i Gminy, w szkołach czy w sklepie przemysłowym przy pl. Wejhera 17. Z kolei przeterminowane leki przyjmuj ą apteki przy ul. Harcerskiej 10, Kaszubskiej 4, ks. Skargi 5F, Nanickiej 18 a także przy ul. Sobieskiego nr 227, 237 i 258.

Wystawa w bibliotece

Od 5 lipca w gmachu Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ul. Kaszubskiej 14 będzie można ogl ąda Ś wystawę prac rze źbiarskich i graficznych prof. Wojciecha Sęczawy. Wernisaż wystawy rozpoczyna się 5 lipca o godz. 17.00, wstęp wolny.

Czerwcowe Nowiny

W stałych punktach dystrybucji można otrzyma Ś nowy numer Biuletynu Informacyjnego Urzędu Miejskiego w Wejherowie „Nowiny”. Do biuletynu została doł ączona wkładka ze Strategi ą Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wejherowa na lata 2002-2011, zaktualizowan ą w grudniu zeszłego roku. Elektroniczna wersja biuletynu jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.bip.wejherowo.pl.

Urz ąd Miejski w Wejherowie, tel. 058 677 70 23

Trzeba pomóc Stoczni Gda ąskiej - uznał minister gospodarki morskiej Rafał Wiechecki i wbrew wcze śniejszym deklaracjom zdecydował, że kontrowersyjny remont starego holenderskiego parowca można przeprowadzi Ś w Polsce.
Przez kilkana ście dni Marian Szołucha, rzecznik Wiecheckiego, wielokrotnie zapewniał: - Polska to nie wysypisko śmieci, podtrzymamy decyzję Urzędu Morskiego............

"Rotterdam" pozbędzie się 500 msze śc. azbestu na redzie gda ąskiego portu. Do jego burty przybije mniejsza jednostka, która zabierze przemycone śmieci do Holandii. Potem parowiec wróci do Gda ąska i zacznie się remont. Dlatego wła śnie z decyzji Wiecheckiego - oprócz Holendrów - ciesz ą się przedstawiciele Stoczni Gda ąskiej, której prezesem jest Andrzej Jaworski, polityk PiS i pełnomocnik prezydenta RP ds. przemysłu stoczniowego. W ubiegłym tygodniu, gdy Urz ąd Morski i wojewoda pomorski Piotr Ołowski (także PiS) zapowiedzieli, że przymusowo odholuj ą "Rotterdam" do portu w Holandii, SG podpisała kontrakt na remont transatlantyka.

Szołucha nie ukrywa, że miało to wpływ na decyzję Wiecheckiego. - Wiemy, w jak trudnej sytuacji jest Stocznia Gda ąska. Minister wzi ął to pod uwagę - tłumaczy rzecznik.

To dla stoczni nietypowe zlecenie. Jeszcze w marcu Kazimierz Smoli ąski (PiS), prezes Stoczni Gdynia, czyli wła ścicielki Stoczni Gda ąskiej, zapewniał, że oba zakłady specjalizuj ą się w produkcji, a nie remontach, więc nie będ ą zainteresowane robotami na "Rotterdamie".

Azbest z izolacji skaził prawdopodobnie aż tysi ąc ton materiałów, z których zbudowano "Rotterdam". Wszystko to ma by Ś usunięte w SG. Armator deklaruje, że niebezpieczne odpady wywiezione zostan ą na wysypisko śmieci w Niemczech. Nieoficjalnie mówi się, że Holendrzy zapłac ą za roboty w Polsce ok. 100 mln zł.
Remont ma potrwa Ś do maja 2007 r.

...jak znam Niemców, to uciesz ą sie jak cholera z takiego prezentu...

To, że Holendrzy nielegalnie wwie źli do nas te tony azbestu i mieli w nosie zarz ądzenia
wojewody i innych służb nakazuj ących im opuszczenie portu w Gda ąsku, to pryszcz, podobało im sie sta Ś w naszym porcie , to stali ,w nagrodę pan minister wyraził zgodę na remont tego wraka. Nieważne co mysli o tym wojewoda, ważne, że prezes stoczni załatwił sobie przychyln ą decyzję pana ministra......a panu ministrowi zdanie zmienia Ś wolno.....pewnie zależy to, z której strony wiatr zawieje.....

Szkodliwo ś Ś azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest naturalnym, praktycznie niezniszczalnym surowcem o budowie włóknistej. Pęczki włókien mog ą rozszczepi Ś się na włókna cie ąsze niż ludzki włos, krusz ą się i łami ą, przedostaj ąc w ten sposób do atmosfery. Dopóki włókna nie s ą uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowi ą zagrożenia dla zdrowia. Na występowanie i typ patollogii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworz ących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia. Biologiczna agresywno ś Ś pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach. Duż ą rolę odgrywa także wrażliwo ś Ś osobnicza (podatno ś Ś danej osoby) i palenie papierosów. Niewidoczne dla oka, unosz ąc się w powietrzu, s ą wdychane przez ludzi. Włókna azbestowe wnikaj ą do organizmu człowieka przez układ oddechowy i pozostaj ą na zawsze. Zalegaj ące w płucach włókna mog ą powodowa Ś zwłóknienie tkanki płucnej, czyli azbestozę, ale także raka płuc i międzybłoniaka opłucnej. Azbest jest najbardziej niebezpiecznym czynnikiem rakotwórczym. Największe zagrożenie stanowi ą włókna mikroskopijnej wielko ści, które na zawsze pozostaj ą w płucach i mog ą powodowa Ś choroby nowotworowe płuc. Ważna jest świadomo ś Ś, że choroby wywołane azbestem rozwijaj ą się po 10-40 latach od czasu kontaktu z azbestem.
Minister gospodarki morskiej podjął decyzję, że azbestowy "Rotterdam" może zostać w Polsce. Co szanowni koledzy na to?

Z jednej strony to dobrze, że dbamy o pracę dla naszej stoczni, ale czy można mieć pewność, że armator dopełni wszelkich procedur? Skoro już raz dowiedziono właścicielowi złamania prawa i bezprawny wwóz azbestowych odpadów ukrytych w chłodniach statku. Czy można teraz wierzyć, że remont będzie przerpowadzony bez narażania naszego środowiska naturalnego? Mam pewne wątpliwości co do tego.



oczywiscie nie mam pewnosci, nie wiem... ale przypuszczam, co nastepuje:

jestem sklonny wierzyc, ze tamto "nielegalne wwiezienie" do Polski azbestu w workach skladowanych w chlodni, wykrytych przez Straz Graniczna, to nie byla zadna chec "przemycenia" i nie zrobiono tego z premedytacja i ze zlej woli...

statek nie ma obecnie klasy (waznosc swiadectwa klasy Lloyd's Register wygasla 2004-06-30)

nie jest statkiem morskim w pelnym tego slowa rozumieniu (szczegolnie prawnym)
nie posiada wlasnego napedu...

urzedy morskie prawdopodobnie wydaja mu kazdorazowo zgody na jednokrotne przejscie z portu do portu (jako obiektu holowanego)...

statek nie musi miec w 100% "fit for purpose" zalogi...

tzn. nie musza byc to np. oficerowie i kapitan spelniajacy wymogi STCW, etc.

Rotterdam jest obecnie przedsiewzieciem komercyjnym (przerabianie na hotel, centrum konferencyjne, etc.) i nalezy do FIRMY jakiejs - do biznesmenow...

ale od strony NAUTYCZNEJ (morsko-fachowej) zajmuje sie nim stowarzyszenie hobbystyczne...

to oni (entuzjasci zachowania statku) pomagaja wlascicielowi (biznesmenowi) konsultacjami i sa dla niego konsultantami "ds. morskich", nautycznych...

jakas zaloga jest oczywiscie wynajmowana za pieniadze (szkieletowa,m na czas holowania), ale sa to pracownicy szeregowi / fizyczni (marynarze) za tansze pieniadze (w tym Polacy), a kapitan to emeryt, a nie aktywny normalny kapitan...
w sensie prawnym nie jest on tez prawdziwym kapitanem tego statku...
jest tylko "szefem tych wsadzonych na statek na czas holowania" - ich "brygadzista"...

oczywiscie ma doswiadczenie i "dowodzi" statkiem (holowanym), i dlatego sie do niego ludzie zwracaja per kapitan, ale mzoe byc nawet tak, ze ma juz wygasle certyfikaty, wiec w sensie prawnym - nie jest kapitanem (ale ten statek - w sensie prawnym - NIE MUSI miec kapitana)...

tak wiec moze to byc zapaleniec, entuzjasta, kapitan-emeryt chcacy jeszcze na stare lata przezyc jeszcze jedna morska przygode - poczuc won morskiego wiatru, ale nie musi byc w pelni na biezaco z przepisami, z locjami, sposobem komunikowania sie z lokalnymi wladzami portowymi i urzedem morski, etc.

wiec przez niewiedze, przeoczenie, a NIE ZE ZLEJ WOLI, mogl nie poinformowac wladz morskich o "ladunku" azbestu w workach "ukrytym" w ladowni...

normalna procedura jest taka, ze o ewentualnej obecnosci ladunkow nienbezpiecznych / substanci szkodliwych statek (jego kapitan lub oficer wachtowy) zawiadamia oficera dyzurnego w kapitanacie portu (czyli powiadamia tym samym Urzad Morski)...
praktycznie odbywa sie to czesto tak, ze to PILOT po wejsciu na wprowadzany do portu statek (czyli bardzo pozno - na krotko przed znalezieniem sie statku w porcie) robi (m.in. dla swoich celow statystycznych i komercyjnych dot. uslug pilotowych) pyta kapitana / daje kapitanowi mala ankietke - formularzyk do wypelnienia i sam (pilot) zglasza oficerowie dyzurnemu w kapitanacie - ile jest osob zalogi i czy na statku sa ladunki niebezpieczne?...

azbest w workach NIE JEST ladunkiem niebezpiecznym w rozumieniu prawnym...

uwazam, ze kapitan NIE MUSIAL zglaszac tego "ladunku" azbestu w workach w chlodni...

a nawet jesli (w swietle prawa) musial, to jesli tego nie zrobil - to najparwdopodobniej nieswiadomie / bez premedytacji / nie ze zlej woli / nie ze zlymi zamiarami...

prawdopodobnie ten "ladunek" azbestu byl traktowany jako "bedacy na wyposazeniu" statku... (a nie ladunek)...

i nawet jezeli Holendrzy mieli zamiar go wyladowac w Polsce, to tylko na takiej zasadzie, jak azbest z izioacji i z elementow konsrukcji / wyposazenia, ktore mialy w Poslce podlegac usunieciu / remontowi / przebudowie...
a usuniecie azbestu mialo byc przeprowadzone przez wyspecjalizowana firme gwarantujaca czystosc ekologiczna (nieszkodliwosc dla otoczenia statku) tej operacji...

wiec prawdopodiobnie ten azbest "schowany" w chlodni byl traktowany przzeHolendrow jako "to samo" co azbest "do usuniecia", wiec nie zglaszali go bo nie czuli / nie rozumieli takiej przeszkody...

natomiast, ze azbest w ogole jest na statku - przeciez tego nie ukrywali...
05/Odbiór odpadów/2007 Orzysz, 13-12-2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ( O WSZCZECIU POSTĘPOWANIA)

Działając na podstawie art. 41 Pzp Jednostka Wojskowa 1460 zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Przedmiot zamówienia:
1. Odbiór oraz utylizacja odpadów gastronomicznych kategorii 3 z kuchni żołnierskiej w budynku nr 12 i 136 z terenu Jednostki Wojskowej 1460 transportem własnym Wykonawcy.
2. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych transportem własnym Wykonawcy.

1) Nazwa i adres zamawiającego:
Jednostka Wojskowa 1460
ul. Wojska Polskiego 33
Kod 12-250 Orzysz
fax: 087 4371332
E-mail jw1460@1wdz.mil.pl
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.przetargi.army.mil.pl
4) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ można odebrać w siedzibie zamawiającego bud. nr 21 kancelaria nr 3. Zamawiający prześle SIWZ na wniosek wykonawcy
5) Opis zamówienia:

Zadanie nr 1
1. Odbiór odpadów gastronomicznych / płynnych, stałych /
Kod CPV - 90100000-8 Usługi gromadzenia i utylizacji odpadów i nieczystości.

Lp. Wyszczególnienie Kod odpadu Jm. Ilość
1 Odpady gastronomiczne 20.01.08 L 70 000

Zadanie nr 2
1. Odbiór i utylizacja odpadów niebezpiecznych
Kod CPV - 90120000-4 Usługi gospodarki odpadami.

Lp.
Wyszczególnienie Kod odpadu Jm. Ilość
1 Filtry olejowe i paliwowe,
czyściwo 15.02.02 kg 560
2 Odpady medyczne 18.01.01,
18.01.04 kg 250
3 Leki 18.01.09 kg 25
4 Opakowania zawierające
pozostałości substancji
niebezpiecznych 15.01.10 kg 46
5 Baterie i akumulatory 16.06.05 kg 5

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

7) Termin wykonania zamówienia: 01.01.2008 do 31.12.2008

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest: 1. spełnienie warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U nr 82 poz. 560.) 2. nie podleganie wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 w/w ustawy 3. spełnienie wszystkich wymogów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

9) Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje konieczności składania wadium

10) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium Waga
Cena 100

11) Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego Jednostka Wojskowa 1460 ul. Wojska Polskiego 33 12-250 Orzysz Oferty w opieczętowanych kopertach należy składać w kancelarii jawnej nr 16 do dnia 21-12-2007r. do godz. 11:00 12) Termin związania ofertą okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami:
Maria BORCHET tel. 087 4371300

DOWÓDCA JW 1460

mjr mgr inż. Jan JÓŹWIK
O G Ł O S Z E N I E

CENTRUM SZKOLENIA WOJSK LĄDOWYCH
60 - 628 POZNAŃ
ul. Wojska Polskiego 86/90, tel. 0-61 857-52-10, fax 0-61 857-50-66

ogłasza przetarg nieograniczony na usługę:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w PoznaniuSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) zamieszczona jest na stronie internetowej http://przetarg.army.mil.pl

Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne o kodach 18 0103*, 160708*, 150202*, 160107*,170601*,191204,160199, 160112, 080111*, 130508*, 168001, 150110*,060404* powstających na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu.
Odbiór odpadów następować będzie w ciągu 3 dni roboczych po zgłoszeniu telefonicznym przez Zamawiającego w przypadku odpadów niebezpiecznych oraz 7 dni przypadku odpadów innych niż niebezpieczne
Formularz siwz można również uzyskać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego ul. Wojska Polskiego nr 86/90 - u p. Małgorzaty Spychalskiej 0-61 857-52-45, codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy oraz czwartków w godzinach 8.30 - 14.30 lub otrzymać pocztą za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych, nie zamierza zawrzeć umowy ramowej, nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów oraz nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Termin wykonania zamówienia : od podpisania umowy do 31.12.2007 r.

W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniają warunki określone art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych .
Ocena spełnienia warunków nastąpi na podstawie załączonych do oferty dokumentów:
1) zezwolenie wydane w drodze decyzji przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami (przynajmniej na transport oraz zbieranie) o kodach zgodnych z przedmiotem zamówienia, na podstawie Ustawy o odpadach z dn. 27 kwietnia 2001 r. z późn. zmianami;
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert .
3) Wykaz niezbędnego do wykonania zamówienia sprzętu, jaki posiada Wykonawca (sprawne techniczne pojazdy przystosowane do odbioru odpadów - min 3 szt. )
4) Wykaz wykonanych usług dotyczących odbioru, transportu i utylizacji odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w latach 2004-2006, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania, nazw i adresów odbiorców wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie (referencje) (zał. nr 4 do siwz)
5) Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia z zakresem wykonywanych przez nich czynności.
6) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na wysokość (minimum) 30 tysięcy zł.
7) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy
wg kryterium spełnia/nie spełnia .
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium .

Kryterium oceny ofert : cena odbioru 1 kg odpadów - znaczenie 100%

Oferty należy składać w kancelarii jawnej CSWL Poznań - budynek nr 18, pokój nr 3 w godz. 7.30 -11.00 oraz 13.30 - 15.15 . Termin składania ofert upływa z dniem 21 marca 2007 r. o godz. 11.00. Otwarcie ofert nastąpi o godz. 12.15 w siedzibie CSWL Poznań - bud. Nr 20 , biblioteka , piętro I , wejście B pokój nr 107
Termin związania ofertą - 30 dni od upływu terminu składania ofert .

KOMENDANT

..................................

>